รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
iTem วันที่ เรื่อง อ่าน
 14/5/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารก่ารจัดสรรงบประมาณ   10 
 2/5/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 26/4/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเดือนพฤษภาคม 2567  
 28/3/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ถ่ายเอกสารเดือนเมษายน 2567  
 28/3/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำดื่มเดือนเมษายน 2567  
 14/3/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  
 14/3/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4  
 27/2/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนมีนาคม 2567  
 5/2/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ67  
 2/2/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารงบประมาณ67.pdf  
 26/1/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี  
 24/1/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเตรียมการชี้แจง.pdf  
 24/1/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเดือน ก.พ.67.pdf  
 24/1/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มเดือน ก.พ.67.pdf  
 12/1/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิตปีงบประมาณ2566  
 4/1/2567   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาดA4  
 27/12/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน  
 19/12/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์  
 27/11/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 เดือน ธ.ค.66  
 27/10/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโปรแกรมCanva  
 28/9/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน กรมสุชภาพจิต  
 25/8/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ  
 23/8/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ  
 22/8/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชั้นวางเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 22/8/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดม่านทึบแสง ห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 17/8/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไปพลางก่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 16/8/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์2566  
 10/8/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ  
 26/7/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ  
 25/7/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 15 เครื่อง  
 25/7/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จำนวน 1 งาน  
 11/7/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 10/7/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
 13/6/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เย็น 2 ประตู 18 คิว จำนวน 1 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 29/5/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 29/5/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต และแก้ไขระบบแสงสว่างภายในสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 26/5/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 
 18/5/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล่องใส่เอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 
 9/5/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 1/5/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11 
 25/4/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารการประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 
 26/4/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   17 
 27/3/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 16/3/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 7/3/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 23/2/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 8/2/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเล่มแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 6/2/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 27/1/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 19/1/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 13/1/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 11/1/2566   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 3/1/2566   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 จำนวน 1 โปรแกรม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 22/12/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมกราคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 24/11/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 4/10/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 29/9/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 29/9/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 21/9/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 19/9/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10 
 19/9/2565   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 6/9/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 31/8/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า และติดตั้งกล้องวิดิโอเพื่อการประชุมทางไกล จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 25/8/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 25/8/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 19/8/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 19/8/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 23/8/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 16/8/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 9/8/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 25/7/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนสิงหาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 7/7/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้อง ConferenceCam โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 29/6/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 28/6/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 20/6/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 7/6/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 17/6/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 6/6/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 30/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเจาะจง  
 30/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 25/5/2565   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขาวคาดแดง) จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 23/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 23/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 19/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 19/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 12/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 12/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 10/5/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซองพลาสติกใส่บัตรแนวนอนพร้อมคลิปติดบัตร โดยวิธีเจาะจง  
 25/4/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 25/4/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเจาะจง  
 19/4/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 29/3/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A๔ ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 29/3/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำเดือนเมษายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 24/2/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาติดต่อประสานงานกับกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 30/3/2565   ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 28/3/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะประชุม พร้อมติดตั้งช่องไฟ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 18/3/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
 11/2/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรม เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการงบประมาณและแผนงาน  
 8/2/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์   15 
 31/1/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   22 
 31/1/2565   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   16 
 30/12/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2564   22 
 23/12/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2565   16 
 23/12/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมกราคม 2565   18 
 14/12/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   17 
 30/11/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมตู้เย็น   20 
 26/11/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2564   22 
 26/11/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนธันวาคม 2564   22 
 24/11/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 44 รายการ   23 
 10/11/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 15 รายการ   16 
 5/11/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   24 
 28/10/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2564   18 
 28/10/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   27 
 26/10/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง 8 รายการ   25 
 26/10/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ   18 
 28/9/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนตุลาคม 2564   24 
 20/9/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข พ.ศ. 2562   23 
 3/9/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   25 
 1/9/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายชื่อพร้อมติดตั้ง   57 
 30/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูสำนักงาน ช่องเก็บเอกสาร และเคาน์เตอร์รับ-ส่งเอกสาร   23 
 26/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าคลุมโต๊ะพร้อมพลาสติกใส และผ้าคลุมเก้าอี้แบบสวม ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน   22 
 26/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปสั้น (VDO 2D Animation) เพื่อเผยแพร่ความรู้ "พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562"   21 
 25/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนกันยายน 2564   19 
 25/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนกันยายน 2564   24 
 13/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ   21 
 9/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน   19 
 4/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ   17 
 2/8/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 32 รายการ   22 
 29/7/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ   21 
 27/7/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนสิงหาคม 2564   26 
 27/7/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564   26 
 27/7/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซอฟต์แวร์ประชุมทางไกลออนไลน์   23 
 27/7/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 22 รายการ   23 
 23/7/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ   27 
 29/6/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม 2564   18 
 29/6/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   27 
 17/6/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายางหมึกในตัว จำนวน 3 รายการ   21 
 16/6/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายปี พ.ศ. 2565 จำนวน 400 เล่ม   23 
 15/6/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง   24 
 14/6/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและรักษาเครื่องปรับอากาศ   25 
 28/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการ   21 
 28/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก   19 
 28/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   15 
 27/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน 2564   17 
 27/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือน มิถุนายน 2564   18 
 20/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำงบประประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (ขาวคาดแดง) 120 เล่ม   21 
 19/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 20 รายการ   16 
 7/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง   12 
 7/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง   16 
 7/5/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ   18 
 28/4/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม 2564   18 
 28/4/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   15 
 21/4/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4   13 
 9/4/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ   15 
 9/4/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดผ้าม่านทึบแสง พร้อมรางระบบมือปัด ชั้น 5   15 
 9/4/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ   16 
 9/4/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ   18 
 30/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายชื่อ ตำแหน่ง   17 
 25/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนเมษายน 2564   11 
 25/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือน เมษายน 2564   18 
 26/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ   42 
 23/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564   21 
 18/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ   18 
 16/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ External Harddisk จำนวน 8 ชุด   15 
 15/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายแบนเนอร์พร้อมติดตั้ง   23 
 4/3/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ   21 
 24/2/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนมีนาคม 2564   14 
 24/2/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมีนาคม 2564   20 
 19/2/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสวิทซ์กระตุก และเส้นเอ็น   21 
 10/2/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องนิรมิตชั้น 4 และห้องเก็บสื่อชั้น 5   18 
 25/1/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนกุมภาพันธ์ 2564   21 
 22/1/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564   16 
 20/1/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์สี ยี่ห้อ Fuji Xerox   21 
 15/1/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 24 รายการ   17 
 11/1/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 43 รายการ   14 
 7/1/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ โปรแกรม Microsoft Windows 10   16 
 6/1/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแฟ้มใส่เอกสาร   14 
 4/1/2564   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง   15 
 25/12/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนมกราคม 2564   20 
 25/12/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมกราคม 2564   21 
 25/12/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอดไฟ LED 18W และปกเก็บเรื่อง   18 
 15/12/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2563   24 
 7/12/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   25 
 27/11/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์สี ยี่ห้อ OKI   20 
 26/11/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนธันวาคม 2563   20 
 26/11/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนธันวาคม 2563   25 
 12/11/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   21 
 4/11/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 23 รายการ   25 
 4/11/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 45 รายการ   21 
 30/10/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนพฤศจิกายน   32 
 29/10/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน   14 
 27/10/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ   14 
 25/9/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนตุลาคม   21 
 25/9/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนตุลาคม   15 
 22/9/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ   14 
 17/9/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน ปีงปม.2564   15 
 26/8/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนกันยายน   19 
 25/8/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนกันยายน   17 
 19/8/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ   26 
 17/8/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ   30 
 17/8/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ External Hard Disk   21 
 7/8/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดและหนังสือแผนการฟื้นฟูจิตใจ   22 
 7/8/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ   23 
 4/8/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟแบบตะแกรงพร้อมสวิตช์ และติดตั้งโทรทัศน์ ลำโพง   22 
 29/7/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนสิงหาคม   23 
 29/7/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนสิงหาคม   24 
 21/7/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสาระสำคัญพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562   28 
 10/7/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสาร เตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   23 
 9/7/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   23 
 9/7/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 25 รายการ   20 
 25/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม   25 
 17/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564   23 
 16/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   28 
 15/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน   39 
 8/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดผ้าม่านทึบแสง   27 
 8/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ   28 
 8/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   27 
 4/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค   23 
 28/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ   27 
 28/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมิถุนายน   31 
 27/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายพระราชบัญญัติ   36 
 25/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน   32 
 21/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ   37 
 12/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการจัดห้องแห่งไอเดีย   27 
 30/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับผนังก่อนติดวอลเปเปอร์   29 
 28/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 10 รายการ   39 
 28/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 เดือนพฤษภาคม   30 
 28/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม   35 
 14/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปลั๊กไฟ   26 
 2/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   27 
 25/3/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนเมษายน   28 
 18/11/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์   30 
 13/11/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 20 รายการ   26 
 11/11/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ   24 
 29/10/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฮาร์ดดิส HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ลูก   52 
 22/10/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 เตีรยมชี้แจงงบประมาณ ปีงบ 2563(ขาวคาดแดง) จำนวน 120 เล่ม   40 
 22/10/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 เตีรยมชี้แจงงบประมาณ ปีงบ 2563 จำนวน 300 เล่ม   28 
 26/9/2562   ประกาศผู้ชนะ น้ำดื่มเดือนตุลาคม 2562   31 
 26/9/2562   ประกาศผู้ชนะ ถ่ายเอกสารขนาด A4 เดือนตุลาคม 2562   31 
 18/9/2562   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิาภพการจัดการงบประมาณและแผนงาน   33 
 17/9/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง   33 
 30/8/2562   ประกาศผู้ชนะซ่อมกล่องรับสัญญาณ   45 
 30/8/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน ก.ย.62   40 
 20/8/2562   ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องฉาย LCD Projector   37 
 19/8/2562   ประกาศผู้ชนะ ถ่ายเอกสารโครงการประชุมฯการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนที่ยุทธศาสตร์   40 
 19/8/2562   ประกาศผู้ชนะ ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร   44 
 19/8/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ   47 
 9/8/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ   46 
 26/7/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน ส.ค. 62   36 
 26/7/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน ส.ค. 62   27 
 12/7/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อ Lightning to VGA Adapter   45 
 5/7/2562   ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   51 
 27/6/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน ก.ค. 62   41 
 27/6/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน ก.ค. 62   31 
 14/6/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ   49 
 7/6/2562   ประกาศผู้ชนะดูแลเครื่องปรับอากาศ   50 
 30/5/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน มิ.ย. 62   48 
 30/5/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน มิ.ย. 62   46 
 30/4/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.62   55 
 30/4/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน พ.ค.62   61 
 22/4/2562   ประกาศผู้ชนะตู้เก็บเอกสาร   91 
 27/3/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน เม.ย.62   45 
 27/3/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน เม.ย.62   59 
 28/2/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อโช๊คประตู และลูกบิดประตู   56 
 22/2/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 2562   52 
 21/2/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารโครงการ   65 
 21/2/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถบัส   52 
 21/2/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้   57 
 21/2/2562   ประกาศผู้ชนะกระเป๋าใส่เอกสาร   58 
 20/2/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างติดเบรกเกอร์   52 
 11/2/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตรายงานประจำปี 2561   67 
 8/2/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อสติ๊กเกอร์ขนาด A4 จำนวน 50 แพ๊ค   74 
 29/1/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่มเดือนกุมภาพันธ์ 2562   61 
 29/1/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562   80 
 28/1/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศเดือน ม.ค.62   56 
 22/1/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงานเดือน ม.ค.62   61 
 22/1/2562   ประกาศผู้ชนะซ่อมปริ้นเตอร์เดือน ม.ค.62   55 
 3/1/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ   52 
 26/12/2561   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน ม.ค.62   39 
 26/12/2561   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่มเดือน ม.ค.62   32 
 11/12/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   37 
 28/11/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้าย ปีงบ 2562   69 
 26/11/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะน้ำดื่ม เดือนธันวาคม ปีงบ 2562   35 
 26/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน   38 
 26/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 6,000 หน้า   42 
 23/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าห้องประชุม โครงการประชุม เรื่อง การทำแผนและพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานฯ   33 
 23/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 60 เล่ม   48 
 23/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 10,000 หน้า   38 
 20/11/2561   ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตเล่มแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ 1   36 
 13/11/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะ จ้างเหมารถยนตตู้ปรับอากาศ   36 
 2/11/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 26 รายการ ปีงบ 2562   42 
 31/10/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพัสดุสำนักงาน 58 รายการ ปีงบ 2562   43 
 30/10/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะถ่่ายเอกสารเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561   41 
 29/10/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2561   40 
 26/10/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะ จ้างบำรุงโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการดการงบประมาณและแผนงาน ปีงบ 2562   39 
 17/10/2561   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง ปีงบ 2562   39 
 10/10/2561   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562   63 
 8/10/2561   ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์คอม ปีงบ 2562   40 
 8/10/2561   ประกาศผู้ชนะเครื่องมัลติมีเดีย ปีงบ 2562   34 
 8/10/2561   รายงานแผนการดำเนินงานด้านการพัสดุ ปีงบ 2562   61 
 25/9/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 เดือนตุลาคม 2561   32 
 25/9/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเดือนตุลาคม 2561   43 
 30/8/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4   44 
 17/8/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเดือนกันยายน 2561   40 
 17/8/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2561   34 
 9/8/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ   37 
 7/8/2561   ประกาศผู้ชนะ ซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน 3 รายการ   38 
 25/7/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเดือนสิงหาคม 2561   54 
 25/7/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร เดือนสิงหาคม 2561   35 
 21/6/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง   41 
 13/7/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรศัพท์   40 
 4/7/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น   49 
 29/6/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ   39 
 26/6/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   36 
 26/6/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเดือนกรกฎาคม 2561   41 
 14/6/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   52 
 12/6/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   32 
 7/6/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทาสีผนังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   48 
 30/5/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2561   39 
 30/5/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมิถุนายน 2561   36 
 16/3/2561   ราคากลางจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต กองยุทธศาสตร์ฯ   41 
 9/3/2561   TOR จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์   34 
 9/3/2561   ราคากลางจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์   36 
 9/3/2561   TOR จัดจ้างผลิตสื่อโปสเตอร์ขั้นตอนการนำส่งบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเข้าบำบัดฯ   40 
 9/3/2561   ราคาลางจัดจ้างผลิตสื่อโปสเตอร์ขั้นตอนการนำส่งบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเข้าบำบัดฯ   39 
 6/3/2561   ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นสำนักงาน กองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน   38 
 2/3/2561   ราคากลางโครงการ ต่ออายุ License Antivirus   39 
 27/2/2561   TOR จัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560   57 
 27/2/2561   ราคากลางจัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560   38 
 18/12/2560   ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านวัสดุ   41 
 22/11/2560   ประกาศราคาราคากลางจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall   36 
 13/11/2560   ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง   44 
 31/10/2560   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   43 
 9/10/2560   ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   55 
 5/10/2560   สำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   63 
 4/10/2560   สำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561   70 
 3/10/2560   สำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   67 
 25/9/2560   ราคากลางเช่าสัญญาณ Internet ปีงบประมาณ 2561   58 
 14/9/2560   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกจำนวน 5 รายการ   49 
 19/6/2560   ราคากลางจัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2559   50 
 28/12/2559   ราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมสุขภาพจิต   80 
 23/12/2559   โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต โดยวิธี e–bidding   73 
 22/12/2559   ราคากลางจัดจ้างผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   98 
 22/12/2559   จัดจ้างทำโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน กรมสุขภาพจิต   122 
 16/12/2559   ราคากลางจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   80 
 16/12/2559   จัดซื้อโปรแกรม Antivirus   94 
 28/11/2559   ราคากลางจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall   86 
 18/11/2559   ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต   89 
 21/9/2559   ราคากลางเช่า Internet ปีงบประมาณ 2560   91 
 14/9/2559   แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559   110 
 6/9/2559   ราคากลางโครงการการพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชไทย   98 
 2/5/2559   ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558   93 
 2/5/2559   ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558   102 
 11/4/2559   ราคากลางจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558   95 
 11/4/2559   ประกวดราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558   102 
 20/1/2559   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   82 
 20/1/2559   ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   81 
 8/1/2559   ราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   100 
 8/1/2559   ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   83 
 5/11/2558   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและขยายระบบเดิมของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559   107 
 5/11/2558   ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและขยายระบบเดิมของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559   79 
 30/10/2558   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ ๑ – ๑๒ และ กรุงเทพมหานคร   87 
 30/10/2558   ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ ๑ – ๑๒ และ กรุงเทพมหานคร   101 
 19/10/2558   ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและขยายระบบเดิมของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559   91 
 19/10/2558   ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและขยายระบบเดิมของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559   81 
 14/10/2558   ราคากลางโครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ ๑ – ๑๒ และ กรุงเทพมหานคร   88 
 14/10/2558   ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ ๑ – ๑๒ และ กรุงเทพมหานคร   90