เครือข่าย ก.ย.ผ.

Download เอกสารสำคัญ ติดตามข่าว ประกาศ จากฝ่ายต่างๆ ในสังกัด ก.ย.ผ. ได้ที่นี่ค่ะ

Read more

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน ของหน่วยงานในสังกัด ก.ย.ผ.

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการ ก.ย.ผ.

ศูนย์ปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัด และอื่นๆ.

Read more

KM/LO

Download เอกสาร และคู่มือต่างๆ ด้าน KM/LO ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.

Read more

แบบฟอร์ม กยผ.

Download เอกสาร แบบฟอร์ม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Read more

ศูนย์ราชการใสสะอาด

รายการเอกสารสำคัญศูนย์ราชการใสสะอาดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Read more

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานฯ

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารทั่วไป ก.ย.ผ.

Read more

ข่าวสอบ/ประกวดราคาฯ

ข่าวสอบ/ประกวดราคา สมัครงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Read more

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปี 2563
 

Read more

คณะทำงาน ITA

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

Read more

ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน

ระบบบริหารจัดการข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน (Complain)

Read more

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

Read more

เอกสารเผยแพร่

เอกสารเผยแพร่จากกลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน.