เครือข่าย ก.ย.ผ.

Download เอกสารสำคัญ ติดตามข่าว ประกาศ จากฝ่ายต่างๆ ในสังกัด ก.ย.ผ. ได้ที่นี่ค่ะ

Read more

ประกาศ ประชาสัมพันธ์

ค้นหาข้อมูลต่างๆ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน ของหน่วยงานในสังกัด ก.ย.ผ.

Read more

ศูนย์ปฏิบัติการ ก.ย.ผ.

ศูนย์ปฏิบัติการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รายงานผลการปฏิบัติการตามตัวชี้วัด และอื่นๆ.

Read more

KM/LO

Download เอกสาร และคู่มือต่างๆ ด้าน KM/LO ของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน.

Read more

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายการเอกสารสำคัญศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Read more

ศูนย์ราชการใสสะอาด

รายการเอกสารสำคัญศูนย์ราชการใสสะอาดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Read more

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานฯ

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารทั่วไป ก.ย.ผ.

Read more

ข่าวสอบ/ประกวดราคาฯ

ข่าวสอบ/ประกวดราคา สมัครงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Read more

DMH's Data Center

ตรวจสอบข่าว ประกาศ รายงาน และ Download เอกสารต่างเกียวกับระบบฯ.

รายงานผู้ป่วยมารับบริการรวม

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต แยกตามโรค ข้อมูลจาก Data Center + HDC คลิกที่นี่ค่ะ.

รายงานผู้ป่วยมารับบริการ

รายงานผู้ป่วยมารับบริการด้านจิตเวช ในหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต แยกตามโรค ข้อมูลจาก Data Center คลิกที่นี่ค่ะ.

ตรวจสอบการส่งข้อมูล

หน่วยงานในสังกัดฯ ที่ทำการส่งข้อมูลเข้า Data Center ตรวจสอบการส่งข้อมูล แยกตามแฟ้มที่จัดส่ง และจำนวน Record ที่ Server ได้ที่นี่ค่ะ.

รายงานตามตัวชี้วัดที่ กรมสุขภาพจิต

หน่วยงานในสังกัดฯ ที่ทำการส่งข้อมูลเข้า Data Center เช็ค สถานะการจัดส่งข้อมูล ได้ที่นี่ค่ะ.

เอกสาร เผยแพร่

เอกสารเผยแพร่จากกลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน.