ราคากลางจัดจ้างผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

จัดจ้างผลิตสื่อโปสเตอร์ขั้นตอนการนำส่งผู้ป่วยจิตเวช และแผ่นพัก “รู้ใช้ พ.ร.บ.สุขภาพจิตคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย (สำหรับประชาชน)

ไฟล์แนบ :   4.1 ราคากลาง (150,000).pdf