การดำเนินการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566