ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
ลำดับที่ ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
 นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร  พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538  ผู้อำนวยการกองแผนงาน สถาบันสุขภาพจิต
 นายฉัตรชัย มาตาชนก  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2540  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นายแพทย์อนุรักษ์ บัณฑิตย์ชาติ  พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นายแพทย์พิทักษ์พล บุณยมาลิก  พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นายแพทย์ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นางธนภรณ์ ธนจินดา  พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร  26 กรกฎาคม 2545 - 24 มกราคม 2551  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นางเยาวเรศว์ นุตเดชานันท์  พ.ศ. 2551  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นายแพทย์วันชัย กิจอรุณชัย  13 มกราคม 2552 - 1 มกราคม 2556  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร  1 - 30 พฤษภาคม 2556  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน  31 พฤษภาคม 2556 - 30 กันยายน 2556  ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์  1 ต.ค. 2556 - 9 มกราคม 2557  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
 ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์  10 มกราคม 2557 - 24 ธันวาคม 2560  ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
 ดร.พญ.เบ็ญจมาส พฤกษ์กานนท์  25 ธันวาคม 2560 - 6 เมษายน 2566  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
 นางสาวอลิสา อุดมวีรเกษม  7 เมษายน 2566 - ปัจจุบัน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน