วิสัยทัศน์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นหน่วยงานหลักที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณของกรมสุขภาพจิต
พันธกิจกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. พัฒนาการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตของประเทศ

2. พัฒนางานงบประมาณและแผนงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3. สนับสนุนระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองภารกิจขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

2. พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณด้านสุขภาพจิต

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

M Mastery

H Honesty with Happy Home

S Spiritual Society to Success

P People

“ ภาคภูมิใจ กยผ.คือซื่อสัตย์ ทำงานเพื่อประชา ด้วยใจรักสมัครสมาน

มีความสุขเลิศล้ำวิชาการ สำเร็จงานเพราะมุ่งมั่นและตั้งใจ ”