วิสัยทัศน์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นองค์กรหลักในการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิตของประเทศ
พันธกิจกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

2. พัฒนาระบบงานงบประมาณให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

3. พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและประสานความร่วมมือด้านสุขภาพจิต

4. พัฒนากลไกการดำเนินงานตามกรอบกฎหมายสุขภาพจิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานสุขภาพจิต

ประเด็นยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1. พัฒนาระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต

2. พัฒนาระบบงบประมาณและแผนงานสุขภาพจิต

3. ผลักดันและติดตามการบังคับใช้กฎหมายสุขภาพจิตให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

M Mastery

H Honesty with Happy Home

S Spiritual Society to Success

P People

ภาคภูมิใจกยผ.คือซื่อสัตย์ ทำงานเพื่อประชา ด้วยใจรักสมัครสมาน

มีความสุข เลิศล้ำวิชาการ สําเร็จงานเพราะมุ่งมั่น และตั้งใจ