กรอบยุทธศาสตร์
iTem วันที่ เรื่อง รายละเอียด View
 3/8/2563   แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563   แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563 
 4/2/2562   แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562   แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562  109 
 6/3/2561   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ (1) สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ 2561   ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของ (1) สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจาปีงบประมาณ 2561  103 
 6/3/2561   แผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2561 ผังเชื่อมโยง   แผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2561 ผังเชื่อมโยง  126 
 6/3/2561   แผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2561 ของ (1) สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   แผนที่ยุทธศาสตร์ประจาปีงบประมาณ 2561 ของ (1) สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  86 
 6/3/2561   การกาหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ปี 2561   การกาหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT ตามกลยุทธ์ 4 ด้าน ปี 2561  88 
 6/3/2561   การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ปี 2561   การวิเคราะห์องค์กร (SWOT) สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ปี 2561  72 
 7/3/2560   แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ปี 2560   ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงของแผนฯ 12  157 
 7/3/2560   แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ปี 2559   ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงของแผนฯ 11  114 
 3/4/2558   แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ปี 2558   ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงของแผนฯ 11  289 
 3/4/2558   แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ปี 2557   ผังแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ในช่วงของแผนฯ 11  287 
 3/4/2558   แผนที่ยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ปี 2556   แผนที่ยุทธศาสตร์ กองแผนงาน ปี 2556  211