หน้าที่รับผิดชอบ
iTem วันที่ เรื่อง รายละเอียด View
 20/6/2566   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2566 ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
 26/12/2565   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2566   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 
 16/10/2563   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2564   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  18 
 7/11/2562   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2563   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  62 
 4/2/2562   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2562   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  111 
 19/3/2561   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2561   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  112 
 3/4/2558   หน้าที่ความรับผิดชอบ   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  650