หน้าที่รับผิดชอบ
iTem วันที่ เรื่อง รายละเอียด View
 7/11/2562   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2563 ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  45 
 4/2/2562   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2562   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดกองยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  101 
 19/3/2561   หน้าที่ความรับผิดชอบ ปี 2561   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  103 
 3/4/2558   หน้าที่ความรับผิดชอบ   ของกลุ่ม/ส่วน ในสังกัดสานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  642