คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ที่ วันที่ เรื่อง ประจำปีงบฯ View
 26/12/2565   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปี2566     2566  36 
 25/2/2565   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปี2565     2565  27 
 9/2/2564   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปี2564     2564  17 
 12/2/2563   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปี2563     2563  48 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ปี 2562     2562  27 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปี 2562     2562  35 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 2562     2562  45 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2562     2562  36 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562     2562  36 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ปี 2562     2562  45 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2562     2562  36 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561     2561  55 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปี 2561     2561  50 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 2561     2561  53 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2561     2561  43 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561     2561  53 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน     2561  44 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ราชการใสสะอาด ปี 2561     2561  44 
 //