คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
ที่ วันที่ เรื่อง ประจำปีงบฯ View
 12/2/2563   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปี2563     2563  36 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผล ปี 2562     2562  23 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปี 2562     2562  28 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 2562     2562  36 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2562     2562  29 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2562     2562  30 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน ปี 2562     2562  35 
 12/2/2562   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2562     2562  28 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561     2561  45 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปี 2561     2561  45 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ ปี 2561     2561  47 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศ ปี 2561     2561  38 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2561     2561  49 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน     2561  39 
 6/3/2561   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและศูนย์ราชการใสสะอาด ปี 2561     2561  38