เอกสารสำคัญ ศูนย์ราชการใสสะอาด
iTem เรื่อง กลุ่มงาน/ฝ่าย อ่าน
  วินัยข้าราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตนในหน้าที่ราชการ   ฝ่ายการเงิน  1,424 
  การรายงานผลการดำเนินงานสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ของหน่วยงาน   ฝ่ายพัสดุ  1,329 
  โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2555   ฝ่ายงบประมาณ  1,455 
  แผนพัฒนาองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  1,480 
  แผนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ของบุคลากรกองแผนงาน   ฝ่ายงบประมาณ  1,259 
  ตารางกิจกรรมเรื่องเล่าชาวกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2555   ฝ่ายงบประมาณ  1,271 
  สรุปประเด็นจากการประชุม LO กองแผนงาน   ฝ่ายพัสดุ  1,246