เอกสารสำคัญ ศูนย์ราชการใสสะอาด
iTem เรื่อง กลุ่มงาน/ฝ่าย อ่าน
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันฯ รอบ 6 เดือน   ฝ่ายบริหารทั่วไป  25 
  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ฝ่ายบริหารทั่วไป  21 
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 2562   ฝ่ายบริหารทั่วไป  21 
  สรุปผลข้อร้องเรียนปี 2561   ฝ่ายบริหารทั่วไป  22 
  แผนการดำเนินงานของศูนย์ราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556   ฝ่ายงบประมาณ  749 
  ทบทวนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕   ฝ่ายพัสดุ  630 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖   ฝ่ายบริหารทั่วไป  594 
  สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปี 2555   ฝ่ายพัสดุ  588 
  รายงานตามแผนใสสะอาดปี 2555   ฝ่ายพัสดุ  536 
  รายงานตามแผนพัฒนาองค์การปี 2555   ฝ่ายพัสดุ  454 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 6   ฝ่ายพัสดุ  420 
  รายงานตามแผนผูกพันปี 2555   ฝ่ายพัสดุ  443 
  แบบรายงานโปร่งใส 12 เดือน   ฝ่ายพัสดุ  440 
  เกณฑ์การพิจารณากรณีบุคลากรมีคะแนนเท่ากัน   ฝ่ายงบประมาณ  578 
  เกณฑ์คัดเลือกบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีความสำคัญและใช้งบประมาณสูง   ฝ่ายงบประมาณ  431 
  นโยบายการส่งเสริมสุขภาพกองแผนงาน   ฝ่ายงบประมาณ  445 
  แผนการดำเนินงานศูนย์ราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  462 
  แผนพัฒนาองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  334 
  แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  422 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5   ฝ่ายพัสดุ  346 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4   ฝ่ายพัสดุ  304 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3   ฝ่ายพัสดุ  372 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2   ฝ่ายพัสดุ  401 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1   ฝ่ายพัสดุ  439 
  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  266 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2555   ฝ่ายบริหารทั่วไป  450 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3   ฝ่ายพัสดุ  340 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2554(เพิ่มเติม)   ฝ่ายบริหารทั่วไป  480 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2   ฝ่ายพัสดุ  343 
  แผนปฏิบัติงาน ปี 2554   ฝ่ายงบประมาณ  429 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2554   ฝ่ายบริหารทั่วไป  487 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1   ฝ่ายพัสดุ  402 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 6   ฝ่ายพัสดุ  377 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 5   ฝ่ายพัสดุ  387 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 4   ฝ่ายพัสดุ  348 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 3   ฝ่ายพัสดุ  415 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2   ฝ่ายพัสดุ  352 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1   ฝ่ายพัสดุ  299 
  แผนปฏิบัติงาน ปี 2553   ฝ่ายงบประมาณ  316 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2553   ฝ่ายบริหารทั่วไป  367