คู่มือดำเนินงานฯ
ที่ วันที่ เรื่อง ประจำปีงบฯ View
 9/12/2563   คู่มือปีงบประมาณ 64     2563 
 3/8/2563   Job Description 2563     2563 
 25/5/2563   คู่มือบริหารผลการปฏิบัติงาน     2563  14 
 25/5/2563   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด     2563  13 
 7/11/2562   คู่มือจนท.ปีงปม.63     2562  75 
 12/2/2562   Job Description     2562  133 
 12/2/2562   คณะทำงาน     2562  93 
 12/2/2562   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด     2562  182 
 12/2/2562   คู่มือเจ้าหน้าที่     2562  103 
 12/2/2562   คู่มือบริหารผลการปฏิบัติราชการ     2562  114 
 6/3/2561   คู่มือเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต     2561  254 
 26/5/2558   คำสั่ง คกก.กลั่นกรอง     2558  750 
 26/5/2558   คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล     2558  750 
 26/5/2558   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด - เล่มเขียว     2558  924 
 26/5/2558   คู่มือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่     2558  836 
 26/5/2558   ผังระบบ/กระบวนการดำเนินงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต     2558  920 
 1/11/2556   คู่มือการจัดทำแผนปี 2557     2557  761 
 1/11/2556   แผนที่ยุทธศาสตร์กรมประจำปี 2556     2556  533 
 1/11/2556   แบบคำรับรองการปฏิบัติฯ กรมกับหน่วยงาน 2556     2556  512 
 1/11/2556   แนวทางแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556     2556  509 
 1/11/2556   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองปี 2556     2556  541 
 1/11/2556   กระบวนการจัดแผนยุทธศาสตร์     2556  545 
 1/11/2556   แผนปฏิบัติการกรมฯปี 2556-ฉบับปรับปรุง     2556  493 
 1/11/2556   แผนปฏิบัติการกรมฯ ปี 2556     2556  505 
 1/11/2556   คู่มือการจัดทำแผนปี 2556     2556  492 
 1/11/2556   คำชี้แจงการปรับแผนปี 2556     2556  473 
 1/11/2556   แนวทางแผนที่ยุทธศาสตร์ 2555     2555  492 
 1/11/2556   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองปี 2555     2555  501 
 1/11/2556   แผนปฏิบัติการกรมฯปี 2555-ฉบับปรับปรุง     2555  458 
 1/11/2556   แผนปฏิบัติการกรมฯปี 2555 4 เดือนแรก     2555  483 
 1/11/2556   คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2555 ฉบับปรับปรุง     2555  514 
 1/11/2556   คู่มือการจัดทำแผนปี 2555     2555  410