คู่มือดำเนินงานฯ
ที่ วันที่ เรื่อง ประจำปีงบฯ View
 9/1/2566   คู่มือเจ้าหน้าที่ 66     2566  97 
 26/12/2565   คู่มือบริหารผลการปฏิบัติราชการ 66     2566 
 26/12/2565   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด 66     2566 
 25/2/2565   คู่มือเจ้าหน้าที่ 65     2565  24 
 9/12/2563   คู่มือปีงบประมาณ 64     2563  57 
 3/8/2563   Job Description 2563     2563  24 
 25/5/2563   คู่มือบริหารผลการปฏิบัติงาน     2563  29 
 25/5/2563   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด     2563  29 
 7/11/2562   คู่มือจนท.ปีงปม.63     2562  87 
 12/2/2562   Job Description     2562  142 
 12/2/2562   คณะทำงาน     2562  103 
 12/2/2562   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด     2562  195 
 12/2/2562   คู่มือเจ้าหน้าที่     2562  119 
 12/2/2562   คู่มือบริหารผลการปฏิบัติราชการ     2562  125 
 6/3/2561   คู่มือเจ้าหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต     2561  271 
 26/5/2558   คำสั่ง คกก.กลั่นกรอง     2558  773 
 26/5/2558   คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล     2558  761 
 26/5/2558   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัด - เล่มเขียว     2558  943 
 26/5/2558   คู่มือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใหม่     2558  844 
 26/5/2558   ผังระบบ/กระบวนการดำเนินงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต     2558  929 
 1/11/2556   คู่มือการจัดทำแผนปี 2557     2557  779 
 1/11/2556   แผนที่ยุทธศาสตร์กรมประจำปี 2556     2556  546 
 1/11/2556   แบบคำรับรองการปฏิบัติฯ กรมกับหน่วยงาน 2556     2556  523 
 1/11/2556   แนวทางแผนที่ยุทธศาสตร์ 2556     2556  519 
 1/11/2556   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองปี 2556     2556  547 
 1/11/2556   กระบวนการจัดแผนยุทธศาสตร์     2556  554 
 1/11/2556   แผนปฏิบัติการกรมฯปี 2556-ฉบับปรับปรุง     2556  509 
 1/11/2556   แผนปฏิบัติการกรมฯ ปี 2556     2556  515 
 1/11/2556   คู่มือการจัดทำแผนปี 2556     2556  501 
 1/11/2556   คำชี้แจงการปรับแผนปี 2556     2556  485 
 1/11/2556   แนวทางแผนที่ยุทธศาสตร์ 2555     2555  504 
 1/11/2556   คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองปี 2555     2555  511 
 1/11/2556   แผนปฏิบัติการกรมฯปี 2555-ฉบับปรับปรุง     2555  465 
 1/11/2556   แผนปฏิบัติการกรมฯปี 2555 4 เดือนแรก     2555  491 
 1/11/2556   คู่มือแผนปฏิบัติการปี 2555 ฉบับปรับปรุง     2555  522 
 1/11/2556   คู่มือการจัดทำแผนปี 2555     2555  419