หน้า: [1]   ลงล่าง
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: จะเล่าเรื่องไปสัมมนาที่เพชรบุรี 19-20 กพ 52 ให้ฟังจ้า  (อ่าน 3158 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
plan08041
Jr. Member
*
ออฟไลน์ ออฟไลน์

กระทู้: 55« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 04:35:56 pm »

ขอเล่าเรื่องการสัมมนา"โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน"ระหว่างวันที่  ๑๙-๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒  ณ ระเบียงเรือบีช รีสอร์ท  หาดเจ้าสำราญ   จังหวัดเพชรบุรี                 
วันที่ ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ 
เวลา  ๐๖.๓๐ น.   ออกเดินทางจากรมสุขภาพจิต  โดยรถตู้ ทั้งหมด ๔ คัน
เวลา ๐๘.๔๕ น.  ถึงระเบียงเรือบีช รีสอร์ท  หาดเจ้าสำราญ  จังหวัดเพชรบุรี  รับกุญแจรีบเอากระเป๋าไปเก็บแล้วรีบ    เข้าห้องสัมมนาโดยด่วนคร้าบ
เวลา ๐๙.๐๐ น.    เข้าห้องสัมมนา  โดยมีเนื้อหาที่มีสาระม๊าก มาก  สรุปได้อย่างสั้นที่สุดในโลก ได้ดังนี้
นโยบายผู้อำนวยการกองแผนงาน   
โดยผู้อำนวยการกองแผนงาน  (นายแพทย์วันชัย  กิจอรุณชัย)  ได้ให้นโยบายการทำงาน  โดยให้เน้นความสามัคคี  กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกกลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์   การทำงานเป็นเป็นทีม  ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการทำความเข้าใจ  และร่วมกันหาแนวทางดำเนินการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตรงตามวัตถุประสงค์ของกรมสุขภาพจิต  โดยมี PMQA (Public Section Management Quality Award : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) เป็นเกณฑ์  ซึ่งต่างจากการทำ ISO 9001 : 2008 เพราะเราเป็นผู้เขียนระเบียบปฏิบัติด้วยตนเองเพื่อใช้ในการประเมินฯ และขอรับรอง
      
-  ทบทวนคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒
-  ทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 10 และแผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน
-  ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ 4 มิติ ในแต่ละยุทธศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต
โดย  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  (นางสาววิภา  เนียมประเสริฐ)   ได้ทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามแบบฟอร์ม ๓  และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ ๑๐ และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   ตามแบบฟอร์ม ๒-๑  และ ความสัมพันธ์ของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ ๔ มิติ ในแต่ละยุทธศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  กรมสุขภาพจิต ตามแบบฟอร์ม ๒-๒  และกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด

- แนวทางการจัดทำข้อตกลงผลปฏิบัติงานระดับบุคคลปีงบประมาณ ๒๕๕๒
โดย  นางสาวอลิสา  อุดมวีรเกษม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ได้บรรยายถึงแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติราชการ
๒.จัดทำผังโครงสร้างของบุคลากรในกองแผนงาน
๓.จัดทำผังการถ่ายระดับตัวชี้วัด จาก ผอ. ไปยังหัวหน้าฯ
๔.บุคลากรที่ต้องจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตทุกคน  โดยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  กรมสุขภาพจิต
๕. องค์ประกอบการประเมิน  ผลสัมฤทธิ์ของงาน :  พฤติกรรม / ๗๐    :   ๓๐     
-  แหล่งที่มาของตัวชี้วัดที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของงาน  ได้แก่
oงานตามยุทธศาสตร์กรมฯ ระดับความสำคัญมาก ค่าน้ำหนัก = ๓
oงานตามยุทธศาสตร์กองฯ ระดับความสำคัญปานกลาง ค่าน้ำหนัก = ๒
oงานตามภารกิจ  ระดับความสำคัญมาก ค่าน้ำหนัก = ๑
โดยระบุค่าน้ำหนักฯ สำหรับระดับหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ เท่านั้น  ระดับผู้ปฏิบัติ ไม่ต้องกำหนดค่าน้ำหนัก
- องค์ประกอบด้านสมรรถนะ (พฤติกรรม)  มีทั้งหมด ๘ ตัว  ได้แก่ สมรรถนะหลักของสำนักงาน ก.พ. และสมรรถนะหลักของกรมสุขภาพจิต  ดังนี้
oการมุ่งผลสัมฤทธิ์
oการบริการที่ดี
oความร่วมแรงรวมใจ / การทำงานเป็นทีม
oภาวะผู้นำ
oการคิดเชิงวิเคราะห์
oศิลปะการสื่อสารจูงใจ
oความสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ
oจริยธรรม
ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตจะกำหนดโมเดลสมรรถนะในแต่ละตำแหน่งตาม พรบ.ขรก.ปี ๕๑ โดยจะแจ้งเวียนหน่วยงานภายหลัง   สำหรับการประเมินในรอบ ๑ เมษายน นี้  ให้โมเดลสมรรถนะเดิมไปพลางก่อน
๖.จำนวนตัวชี้วัด   ระดับหัวหน้า  อย่างน้อย ๕ ตัว  /  ระดับผู้ปฏิบัติ  อย่างน้อย ๓ ตัว
๗.การลงรายละเอียดในส่วนที่ ๒
   a.กรณีได้รับการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากตัวชี้วัดคำรับรอง / ยุทธศาสตร์กองฯ โดยตรง  ให้คัดลอกระดับค่าเป้าหมายจากตัวชี้วัดนั้น ๆ เลย โดยนำค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายโอนมากำหนดไว้ที่ระดับ ๓   ซึ่ง “ค่าต่าง” แต่ละระดับคะแนนต้องเท่ากัน
   b.กรณีได้รับการถ่ายทอดค่าเป้าหมายจากตัวชี้วัดคำรับรอง / ยุทธศาสตร์กองฯ เพียงบางขั้นตอน ให้นำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมาวิเคราะห์ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงาน โดยขั้นสุดท้ายเป็นระดับค่าเป้าหมายมาตรฐานที่ระดับ ๕  โดยให้ลดหลั่นระดับขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติงานลงมาทีระดับขั้นความสำเร็จ
   c.กรณีได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ  ให้พิจารณาจากข้อมูลผลการดำเนินงานย้อนหลังและหาค่าเฉลี่ยของค่าเป้าหมายที่เคยบรรลุมาแล้ว เพื่อนำค่ามากำหนดค่าเป้าหมายที่ระดับ ๓ บรรลุค่าเป้าหมายตามที่คาดหวัง
๘.การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน รอแนวทางการจัดทำรายงานผลฯ  จากกรมสุขภาพจิต
๙. สรุปผลการปฏิบัติงาน
    ดีเด่น =  ร้อยละ ๙๐.๐๐ – ๑๐๐.๐๐      หน่วยงานต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน
    ดีมาก =  ร้อยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
    ดี        =  ร้อยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
    พอใช้ =  ร้อยละ ๖๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
    ต้องปรับปรุง  =  ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐
๑๐. ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ประเมิน ต้องแจ้งผลการประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบเป็นรายบุคคล กรณีผู้ถูกประเมินอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ให้แนะนำ หารือแนวทางพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป

เวลา ๑๓.๐๐  น.    ทำกลุ่มฯ เพื่อทดลองจัดทำข้อตกลงฯ  โดยแบ่งเป็นกลุ่มงาน / ฝ่าย / ศูนย์
เวลา ๑๕.๐๐  น.    นำเสนอผลงาน
เวลา ๑๗.๐๐  น.     - กำหนดส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ กรมสุขภาพจิต ของบุคลากรกองแผนงานทุกท่าน ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
       - กำหนดส่ง Template  ของงานตามภารกิจ / งานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ  ภายในวันที่
๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๒
(สามารถ Download แบบฟอร์ม ได้ที่  \Databank\04กองแผนงาน\ISO9001\งานบุคคลISO\แบบฟอร์มข้อตกลง)

วันที่ ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒
การศึกษาดูงาน “โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง”
   โดยวิทยากรของ “โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง”  ได้นำเสนอ
              - ความเป็นมาของ โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี
              - วัตถุประสงค์ของโครงการฯ
              - การจัดแบ่งแปลงที่ดินให้ราษฎรเข้าทำประโยชน์ โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
              - การจัดระบบชลประทาน โดยกรมทรัพยากรธรณี
              - การสาธิตและทดลองการเกษตร  โดย การจัดทำแปลงสาธิต และทดลองการปลูกพืชต่าง ๆ
              - การจัดหมู่บ้านสหกรณ์
              - การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานสหกรณ์ในโครงการฯ
              - การส่งเสริมสหกรณ์ในโครงการพระราชประสงค์ฯ
         ทั้งนี้  แต่ละโครงการฯ  ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินการเพื่อให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สามารถพึ่งพาตนเองได้ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สุดท้าย  คิดว่าไปสัมมนาครั้งนี้คุ้มแสนคุ้ม  ได้ความรู้ที่ต้องนำมาปฏิบัติ แถมยังได้เยี่ยมชม โครงการฯ ตามพระราชประสงค์อีกต่างหาก  กลับบ้านหลับฝันดี 

*  (338.5 KB - ดาวน์โหลด 509 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 24, 2009, 04:41:56 pm โดย รุ่งทิพย์-ฝน(บริหาร) » บันทึกการเข้า
หน้า: [1]   ขึ้นบน
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น