หน้า: 1 ... 8 9 [10]
 91 
 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 10:15:44 am 
เริ่มโดย Anusarapui - กระทู้ล่าสุด โดย Anusarapui
สยส. ขอแจ้งแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการในพื้นที่ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
อนุสรา

 92 
 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2017, 11:35:25 am 
เริ่มโดย เศรษฐา-ฐา (งบประมาณ) - กระทู้ล่าสุด โดย เศรษฐา-ฐา (งบประมาณ)
 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ขอส่ง
เอกสารนำเสนอการประชุมสรุปผลงาน 1 ปี
ของ 3 หน่วยงาน มาพร้อมนี้

 93 
 เมื่อ: ธันวาคม 04, 2017, 11:51:05 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
เรียน เจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
            ด้วยกลุ่มอำนวยการได้จัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ได้ทราบและเข้าใจภารกิจของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ได้แก่ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ  สวัสดิการต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงการดำเนินงานด้านพัสดุ ในเบื้องต้น โดยสามารถนำแนวทางเนื้อหาสาระต่าง ๆ  จากคู่มือฯ เล่มนี้ไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน  เป็นมาตรฐาน  ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้อง อันส่งผลให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งของตนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
       กลุ่มอำนวยการขอประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวฯ โดยผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาตาม file ข้อมูลแนบท้าย ทั้งนี้สามารถเข้าดูภาคผนวกได้ที่Z:\04สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต\1กลุ่มอำนวยการ\งานที่ปฏิบัติ\3. งานการเจ้าหน้าที่\คู่มือบุคลากรใหม่\คู่มือ ปีงปม.61\ขึ้นเว็ป หรือ ดูเล่มได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ
           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มอำนวยการ

 94 
 เมื่อ: ธันวาคม 01, 2017, 11:00:15 am 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน   ผู้ที่เกี่ยวข้อง

                                   สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ได้จัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต โดยขอให้ทุกหน่วยงานบันทึกผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลงในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
 

หมายเหตุ    ระบบอยู่ระหว่างปรับปรุงประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยหรือเหตุขัดข้องหรือต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล มีช่องทางเพิ่มเติมในการสื่อสารทาง Line กลุ่มติดตามผล กรมสุขภาพจิต

                                  ขอบคุณค่า


 95 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 09:46:41 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต (กองยุทธศาสตร์สุขภาพจิต) ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้่

กลุ่มอำนวยการ

 96 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 09:42:10 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
     ตามนโยบายกรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA)  ประกอบด้วย ๗ หมวด  ซึ่งหมวดที่ ๕ คือ  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ได้กล่าวถึง  การพัฒนาระบบงาน   การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร  และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) กรมสุขภาพจิตจึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในสังกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร วัดความสุขของบุคลากรและบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในชีวิตกับการทำงาน เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมสุขภาพจิตต่อไป 
     สำหรับสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรบน website http://www.hr.dmh.go.th  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
     สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตมีข้าราชการ  พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น ๔๙ ราย มีผู้เข้าไปประเมิน website http://www.hr.dmh.go.th  จำนวน ๔๕ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๔ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๙๑.๑๑ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๘.๘๙  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันสูงสุด คือ ๕ ปีหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๘  รองลงมาคือ  มากกว่า ๕ ปี ขึ้นไป – ๑๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๖๗  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
     ผลการวัดความสุข  พบว่า บุคลากรสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตมีสุขเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ ๕๐  ความสุขมากกว่าคนทั่วไป ร้อยละ ๔๗.๗๓  และสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ร้อยละ ๒.๒๗
     ผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของความเห็นต่อแง่มุมต่าง ๆ ในการทำงาน  รายละเอียดดัง file ที่แนบมาพร้ัอมนี้

กลุ่มอำนวยการ

 97 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2017, 09:39:08 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
คู่มือเจ้าหน้าที่เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ได้ทราบและเข้าใจภารกิจของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ  สวัสดิการต่างๆรวมถึงความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ฯลฯ  โดยสามารถนำแนวทางเนื้อหาสาระต่างๆจากคู่มือฯ เล่มนี้ไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน  เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้อง อันส่งผลให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งของตนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มอำนวยการ
ตุลาคม 2559

 98 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2017, 03:44:16 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             ปิดรับการแก้ไขข้อมูล ไตรมาส 4แล้วค่า   พบกันใหม่ในไตรมาส 1 ด้วยโปรแกรม B&P (คีย์เข้าระบบก่อน วันที่ 5 มกราคม 2561 ) นะคะ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เบญจพร

มีข้อซักถาม ติดต่อ 02-5908294 (ภายใน 55294) และ 02 5908120 (ภายใน 55120)

 99 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 10, 2017, 01:28:08 pm 
เริ่มโดย เสาวนีย์-นีย์ (ICT) - กระทู้ล่าสุด โดย เสาวนีย์-นีย์ (ICT)
มาตรฐาน43  แฟ้ม มาตรฐาน  กระทรวงสาธารณสุข  เล่มใหม่  Version  2.3

 100 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2017, 04:11:23 pm 
เริ่มโดย chanitda - กระทู้ล่าสุด โดย chanitda
เรียน ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ทุกท่าน

       สยส. ขอเผยแพร่เอกสารแนวทางการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 และเอกสารแบบฟอร์มสำหรับจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ทั้งนี้ สยส.ได้ส่งบันทึกข้อความไปยังหน่วยงานของท่านตามเลขหนังสือ สธ0804.4/ว1885 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เรียบร้อยแล้ว และมีกำหนดจัดส่งแผนที่ยุทศาสตร์ให้ สยส. ทาง E-mail : PSD.MHS4@gmail.com ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ด้วยความเคารพ

หน้า: 1 ... 8 9 [10]


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น