หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10
 81 
 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 11:23:31 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
     คณะทำงานพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลของข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญตามสายวิชาชีพ ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจำนวนหลายท่าน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ ได้คัดเลือกมาจำนวน ๑ ท่าน เพื่อถอดประเด็นความรู้/ความเชี่ยวชาญ คือ นายบารมี  จรัสสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง เช่น การพยากรณ์แนวโน้ม, วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แปรผัน, วิเคราะห์และแปรผล ข้อมูลให้กับทีมงานวิจัยของกรมสุขภาพจิต, การค้นหาข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพจิตจากภายในและต่างประเทศผ่าน Internet, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เช่น โปรแกรม R เป็นต้น, การวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช เช่น ระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง, ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
   ดังนั้น คณะทำงานพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   จึงได้ดำเนินการถอดองค์ความรู้และจัดทำเอกสารองค์ความรู้เล่มนี้ขึ้น  เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ของข้าราชการรายดังกล่าว  ให้ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  และเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ  เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นี้ ศึกษา และนำเคล็ดลับ รวมถึงประสบการณ์ไปดัดแปลงใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณ
คทง.CRM ปีงปม.2560

 82 
 เมื่อ: มีนาคม 06, 2018, 04:09:10 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
กองยุทธศาสตร์และแผนงานขอประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2555 - 2561  โดย file ข้อมูลจัดเก็บที่Z:\04สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต\1กลุ่มอำนวยการ\งานที่ปฏิบัติ\3. งานการเจ้าหน้าที่\แผนที่ยุทธศาสตร์

 83 
 เมื่อ: มีนาคม 06, 2018, 04:03:52 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย
๑.   แบบฟอร์ม ๑-๑ การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
๒.   แบบฟอร์ม ๑-๒ การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT
๓.   แบบฟอร์ม ๒-๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
๔.   แบบฟอร์ม ๒-๒ ผังความเชื่อมโยง
๕.   แบบฟอร์ม ๒-๓ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ทั้ง ๔ มิติ
รายละเอียดดังแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

 84 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 28, 2018, 02:03:16 pm 
เริ่มโดย maynissy - กระทู้ล่าสุด โดย maynissy
PPT.เตรียมการนิเทศปีงบประมาณ 2561 กรมสุขภาพจิต จากการ Conference เมื่อ วันที่ 27 ก.พ.2561

Download ได้จาก Link ดังนี้

PPT. นิเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  https://ict.dmh.go.th/books/view.asp?id=7

Video Conference แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA-M-F หมวด 1 การนำองค์กร (เฉพาะ LD1) หมวด 2การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ https://ict.dmh.go.th/books/view.asp?id=8

ปฏิทินนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 https://ict.dmh.go.th/books/view.asp?id=9

 85 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 19, 2018, 02:02:17 pm 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
        ตามที่ กรมสุขภาพจิต แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดฯ ทุกแห่งทราบถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต
เป็นรายไตรมาส ลงในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (P&B) DMH ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
        กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม  ๒๕๖๐)
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หากมีข้อแก้ไขโปรดแจ้งกลับไปยัง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 86 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2018, 04:14:30 pm 
เริ่มโดย chanitda - กระทู้ล่าสุด โดย chanitda
เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / สถาบัน / โรงพยาบาล / ศูนย์ / กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

     ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Retreat DMH) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น ๔ อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข (Retreat) และใช้เป็นข้อเสนอการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจของกรมสุขภาพจิตในการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ (Organization Transformation Plan) ของกรมสุขภาพจิต นั้น
     บัดนี้การประชุมฯ ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่รายงานการประชุมเพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต (Retreat DMH) รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 87 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2018, 11:05:33 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
      ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ได้กำหนดภารกิจ หน้าที่และอำนาจของกรมสุขภาพจิต โดยแบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต เป็น ๒๒ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการกรม กองบริหารการคลัง กองบริหารทรัพยากรบุคคล  กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กองส่งเสริม-และพัฒนาสุขภาพจิต โรงพยาบาลศรีธัญญา ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑ – ๑๒ สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สถาบันราชานุกูล นั้น
      เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต เป็นปัจจุบัน กลุ่มอำนวยการ จึงได้จัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ได้ทราบและเข้าใจภารกิจของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้แก่ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ  สวัสดิการต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงการดำเนินงานด้านพัสดุ ในเบื้องต้น  โดยสามารถนำแนวทางเนื้อหาสาระต่าง ๆ จากคู่มือฯ เล่มนี้ไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน เป็นมาตรฐาน ในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้อง อันส่งผลให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งของตนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้จะดำเนินการประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวฯ บนเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิตต่อไป (ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดภาคผนวกที่ Z:\04สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต\1กลุ่มอำนวยการ\งานที่ปฏิบัติ\3. งานการเจ้าหน้าที่\คู่มือบุคลากรใหม่\คู่มือ ปีงปม.61 กยผ)
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในคู่มือ และแจ้งเวียนหัวหน้ากลุ่มฯ ในสังกัดกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ

กลุ่มอำนวยการ

 88 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2018, 09:13:06 am 
เริ่มโดย jirote - กระทู้ล่าสุด โดย jirote
เอกสารประกอบการสอนโครงการอบรมการจัดทำคำของบประมาณและการจัดหาครุภัณฑ์คอมฯ 29-31 ม.ค. 61

Download แยกตาม อ. ผู้บรรยายได้ตาม Links
<<< Download เอกสาร >>>

หรือ Download เอกสารทั้งหมดจาก Google Docs.
https://goo.gl/JHYSVy


 89 
 เมื่อ: มกราคม 15, 2018, 12:01:53 pm 
เริ่มโดย chanitda - กระทู้ล่าสุด โดย chanitda
เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / สถาบัน / โรงพยาบาล / ศูนย์ / กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

     ตามที่กรมสุขภาพจิตให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งกยผ. ได้นำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และจัดทำเป็นเอกสารเรียบร้อยแล้ว
     กยผ. ขอส่งแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้หน่วยงานของท่านนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุผลตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่อไป
    

 90 
 เมื่อ: มกราคม 04, 2018, 10:15:44 am 
เริ่มโดย Anusarapui - กระทู้ล่าสุด โดย Anusarapui
สยส. ขอแจ้งแนวทางการตรวจราชการงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจราชการในพื้นที่ค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
อนุสรา

หน้า: 1 ... 7 8 [9] 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น