หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10
 71 
 เมื่อ: สิงหาคม 22, 2018, 11:49:04 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
      ตามหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่ สธ 0803.7/ว 2771 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 มติที่ประชุมกรมสุขภาพจิตเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ก.พ. (Job Description) ตามบทบาทหน่วยงาน/บทบาทหน้าที่บุคลากรให้ชัดเจน นั้น
       กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรทุกคนเรียบร้อยแล้ว  และขอให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งกลุ่มอำนวยการเพื่อดำเนินการเพื่อดำเนินปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

                 กลุ่มอำนวยการ

 72 
 เมื่อ: สิงหาคม 17, 2018, 02:30:33 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน จนท ทุกหน่วย

            รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปี งปม 2561 ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2561
ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561


เบญจพร

 73 
 เมื่อ: กรกฎาคม 17, 2018, 05:09:51 pm 
เริ่มโดย chanitda - กระทู้ล่าสุด โดย chanitda
เรียน ผู้เกี่ยวข้อง

   ตามที่คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1 ได้ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมสุขภาพจิตกับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 นั้น
   กยผ. จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่าน ในฐานะที่เป็นหน่วยบริหารตัวชี้วัด (หน่วย PM หลัก) คำรับรองระหว่างกรมฯ กับหน่วยงานในสังกัด ปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 (Template) ตามที่ท่านได้รับมอบหมายลงในแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ และขอได้โปรดจัดส่งคำอธิบายตัวชี้วัดคำรับรองฯ ภายในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

 74 
 เมื่อ: กรกฎาคม 16, 2018, 10:23:16 am 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน จนท.ทุกหน่วย

             รายงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2561)

  แจ้งเพื่อทราบ ข้อมูลใน Plan Forums จะแสดงรายเดือน/เดือน จะไม่ขึ้นระหว่างเดือนจ้า


  เบญจพร

หมายเหตุ  : ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เอง ในโปรแกรม B&P

 75 
 เมื่อ: กรกฎาคม 11, 2018, 01:14:04 pm 
เริ่มโดย chanitda - กระทู้ล่าสุด โดย chanitda
    ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานได้จัดทำ “แบบประเมินการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ในทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการสื่อสาร ตลอดจนความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีต่อทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงาน และนโยบายกรมสุขภาพจิต ประจำปี ๒๕๖๑ รวมทั้งเพื่อประเมินการนำทิศทางการดำเนินงานฯ ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน นั้น
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่ผลการประเมินการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิต ในทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

 76 
 เมื่อ: กรกฎาคม 04, 2018, 11:00:20 am 
เริ่มโดย chanitda - กระทู้ล่าสุด โดย chanitda
เรียน บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต(ทุกท่าน)

    จากการประเมินผลการรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจของบุคลากรสังกัดกรมสุขภาพจิตในทิศทางการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 พบว่า บุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิตส่วนใหญ่ ยังไม่รับรู้ข้อมูลในวงกว้าง โดยเฉพาะเรื่อง "นโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยอธิบดีกรมสุขภาพจิต"  ทั้งนี้ กยผ.จึงขอเผยแพร่นโยบายการดำเนินงานสุขภาพจิตฯ อีกครั้ง ดังไฟล์ที่แนบค่ะ

 77 
 เมื่อ: มิถุนายน 18, 2018, 05:21:02 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน จนท.ทุกหน่วย

             รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ  ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2561)

  แจ้งเพื่อทราบ


             เบญจพร

หมายเหตุ ข้อมูลที่อัพเดตที่สุดจะอยู่ในโปรแกรม B&P
 78 
 เมื่อ: มิถุนายน 12, 2018, 01:34:30 pm 
เริ่มโดย mayParichat - กระทู้ล่าสุด โดย mayParichat
 เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / สถาบัน / โรงพยาบาล / ศูนย์ / กลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

       ตามที่ กยผ. ได้จัดประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติราชการชุดที่ 1 เพื่อปรับปรุงรายละเอียดการดำเนินงาน/การประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมกับหน่วยงาน สำหรับรอบ 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2561 บัดนี้ หน่วยงานเจ้าของตัวชี้วัดได้ปรับปรุงคำอธิบาย (Template) ตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ เสนอมายังกรมสุขภาพจิต และได้รับการพิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       กรมสุขภาพจิตจึงขอเผยแพร่คำอธิบาย (Template) ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต สำหรับรอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยดำเนินการ/หน่วยรับการประเมินนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือนหลัง จำนวน 8 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

       จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย  

 79 
 เมื่อ: พฤษภาคม 24, 2018, 02:14:58 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน

                   ตามที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต เป็นรายไตรมาส บันทึก
ในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) DMH ภายในเวลาที่กำหนด นั้น

        กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบ   จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 80 
 เมื่อ: มีนาคม 09, 2018, 11:29:45 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
      ตามแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประเด็น/ปัจจัยที่สอดคล้องกับผลการประเมินความผูกพัน “ด้านวัฒนธรรมองค์กร” ชื่อแผนงาน/โครงการ “การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ๒ “จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย พันธกิจที่ตั้งไว้  เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย พันธกิจที่ตั้งไว้  ซึ่งมีตัวชี้วัดของกิจกรรม “มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จำนวน ๖ ครั้งต่อปี”  นั้น
      คณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกลุ่มอำนวยการ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย พันธกิจที่ตั้งไว้  หัวข้อ “เรื่องเล่าจากสายงานสนับสนุน” โดยนางสาววิภา เนียมประเสริฐ  ไปเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๓  ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดราชการ และ ลาป่วย
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดใช้ประโยชน์จากเอกสารนี้ต่อไปด้วย

                 กลุ่มอำนวยการ

หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น