หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
 41 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:32:36 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

 42 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 06, 2019, 11:19:43 am 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารด้วย QR code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรอ https://is.gd/QfUpGV  หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔
      จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 43 
 เมื่อ: พฤษภาคม 08, 2019, 03:31:12 pm 
เริ่มโดย ตะวันรัตน์-กิ๊ก (นโยบาย) - กระทู้ล่าสุด โดย ตะวันรัตน์-กิ๊ก (นโยบาย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / สถาบัน / โรงพยาบาล / ศูนย์ / กลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับปรับปรุง
เพื่อให้หน่วยดำเนินการ/หน่วยรับการประเมินนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและประเมินผล
การปฏิบัติราชการในรอบครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2562 ต่อไป รายละเอียดตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
หรือทางลิงค์ https://drive.google.com/open?id=17U930odV19mjPXTPo0ngSW1PqxUwcm2B

และท่านสามารถ Download เฉพาะ Template ที่มีการปรับปรุง 12 ตัวชี้วัด ตาม QR Code ที่แนบ
หรือทางลิงค์ https://drive.google.com/open?id=1c42kM8wkH1ZMef2lLXACHtjzTKfbQxsR

ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต
ด่วนที่สุด ที่ สธ0805.4/ว2206 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ขอบคุณค่ะ
ตะวันรัตน์

 44 
 เมื่อ: มีนาคม 12, 2019, 10:18:15 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
กลุ่มงานอำนวยการ ได้รวบรวบรวมแผนปฏิบัติการ กยผ. ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามโครงการผลผลิต/กิจกรรมหลักตามรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้จัดทำเป็นรูปเล่มขึ้น เพื่อเป็นคู่มือสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของกยผ. อีกทั้งเเพื่อใช้ในการดำเนินการติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการที่กลุ่มงาน รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการให้กลุ่มงานอำนวยการทุกเดือน  เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของกยผ.ต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำไปใช้เป็นประโยชน์และเป็นคู่ีมือในการปฏิบัติงานต่อไปด้วย

กลุ่มงานอำนวยการ

 45 
 เมื่อ: มีนาคม 12, 2019, 10:07:34 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนงานที่สำคัญของกองยุทธศาสตร์และแผนงานเล่มนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ได้ทราบและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สำคัญตามภารกิจของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (Flowchart) ประกอบด้วย กระบวนงานพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายสุขภาพจิต กระบวนงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กระบวนงานพัฒนาระบบงบประมาณและแผนงาน และกระบวนสนับสนุนระบบบริหารจัดการ โดยสามารถศึกษาขั้นตอนกระบวนงานและนำแนวทางจากคู่มือฯ เล่มนี้ไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน อันส่งผลให้สามารถปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งของตนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มงานอำนวยการ

 46 
 เมื่อ: มีนาคม 12, 2019, 08:56:14 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
เรียน เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
คู่มือเจ้าหน้าที่เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ได้ทราบและเข้าใจภารกิจของกองยุทธศาสตร์และแผนงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ  สวัสดิการต่างๆรวมถึงความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ฯลฯ  โดยสามารถนำแนวทางเนื้อหาสาระต่างๆจากคู่มือฯ เล่มนี้ไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน  เป็นมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมถูกต้อง อันส่งผลให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งของตนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยความปรารถนาดี
กลุ่มงานอำนวยการ

 47 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 01:46:00 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
   ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการป้องกันการทุจริตและระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล   ณ รร.ดิเอมเมอรัล  เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2562  ได้แก่ นางรุ่งทิพย์  ตู้ทอง และนางศิริเพ็ญ  โพธิ์สีสด ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการในการเป็นแบบอย่างที่ดีไปถือปฏิบัติ  เสริมสร้างวัฒนะธรรมขององค์กรที่ดีและสร้างความเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และได้รับความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ2561 ในเรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม การส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงได้รับความรู้เรื่องวินัย การรักษาวินัยของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
    รายละเอียดตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้

    กลุ่มอำนวยการ

 48 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 01:06:50 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
   ด้วยกลุ่มงานเลขานุุการคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติขอสรุปสาระสำคัญโครงการ “อบรมให้ความรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551” ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

     ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 มีหน้าที่สำคัญในการส่งตัวบุคคล เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น รวมถึงนำส่งผู้ป่วยจิตเวชไปยังสถานพยาบาลของรัฐและสถานบำบัดรักษา ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ตาม พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ในด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชทั่วไปและนิติจิตเวช จึงได้จัดโครงการ “อบรมให้ความรู้การดำเนินงานสุขภาพจิตแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551” ครั้งที่ 2 นี้ขึ้น 
 
     สรุปสาระสำคัญดัง file แนบมาพร้อมนี้

 49 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 18, 2019, 09:57:12 am 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และให้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถ     ดาวน์โหลดเอกสารด้วย QR code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรอ https://is.gd/QfUpGV  หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔
      จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 50 
 เมื่อ: มกราคม 29, 2019, 10:56:40 am 
เริ่มโดย kookie32 - กระทู้ล่าสุด โดย kookie32
เรียน ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
    กยผ.ขอส่งเอกสารแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2562
ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1Mr_iUjSAkESBQgEMuuYRNkp8AO57DK0f/view?usp=sharing

(อ้างอิงจาก หนังสือกรมสุขภาพจิต ด่วนที่สุดที่ สธ 0805.5/ว390 ลว 25 ม.ค.62)

หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น