หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
 31 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2020, 02:01:08 pm 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
         ตามที่กรมสุขภาพจิต แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณ
และแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
         กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒-ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามที่แนบมาพร้อมนี้ สามารถ ดาวน์โหลดเอกสารด้วย QR code และทางเว็บไซต์
www.plan.dmh.go.th หรอ https://is.gd/QfUpGV  หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔
         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 32 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2020, 01:39:23 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
สรุปผลการอบรม สัมมนาของบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน รอบ 2 ปีงบประมาณ 2562

กลุ่มอำนวยการ

 33 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2020, 11:06:41 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
ผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรประจำปีงบประมาณ 2562  สอดคล้องกับผลการประเมิน
1. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (หัวหน้างาน)
2. ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
3. ด้านดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
6. ด้านงานในความรับผิดชอบ
4. ด้านภาวะผู้นำ 

 34 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2020, 11:06:04 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
แผนเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กรประจำปีงบประมาณ 2562  สอดคล้องกับผลการประเมิน
1. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (หัวหน้างาน)
2. ด้านโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร
3. ด้านดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
6. ด้านงานในความรับผิดชอบ
4. ด้านภาวะผู้นำ 


 35 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2020, 06:22:24 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ปีงปม. 2562  โดยมีการระบุข้อดี และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน รายงานต่อกรมสุขภาพจิต

 36 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2020, 06:18:38 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
มีการดำเนินการตามมาตรฐานความโปร่งใส ภายใต้ตัวชี้วัด
"ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA)"

กลุ่มงานอำนวยการ

 37 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:47:47 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
ขอแจ้งรายละเอียดแผนที่ยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงปม.2563 ประกอบด้วย
- แบบฟอร์ม 1-1
- แบบฟอร์ม 1-2
- แบบฟอร์ม 2-1
- แบบฟอร์ม 2-2
- แบบฟอร์ม 2-3
ดังแนบมาพร้อมนี้ค่ะ

กลุ่มอำนวยการ

 38 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:40:41 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังแนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

 39 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:36:05 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
กรมสุขภาพจิตได้แจ้งเวียนเกี่ยวกับการลา สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ดังแนบมาพร้อมนี้

กลุ่มอำนวยาร

 40 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:34:46 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
การจัดทำแบบมอบหมายงานการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานหลังจากที่มีการถ่ายระดับตัวชี้วัดไปสู่บุคลากรเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้


กลุ่มงานอำนวยการ

หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น