หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10
 21 
 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 10:24:03 am 
เริ่มโดย amwhis - กระทู้ล่าสุด โดย amwhis
แผนสำรวจความต้องการใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดังที่แนบมาพร้อมนี้

 22 
 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2020, 01:46:35 pm 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
       ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)   
เรียน   เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามที่แนบมาพร้อมนี้สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารด้วย.QR.code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ.https://is.gd/QfUpGV
หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 23 
 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 02:48:57 pm 
เริ่มโดย Anusarapui - กระทู้ล่าสุด โดย Anusarapui
เรียน หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ขอแจ้งเวียนคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนฟื้นฟูเยียวยาจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลการประเมิน และรับการประเมิน เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป


ด้วยความเคารพอย่างสูง
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 24 
 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2020, 03:53:56 pm 
เริ่มโดย Anusarapui - กระทู้ล่าสุด โดย Anusarapui
กยผ. ขอส่งคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563-2564 (Combat 4th Wave of COVID Plan : C4) เป้าหมายระยะที่ 1 (Phase 1) : ระยะ 3 เดือนแรก เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดตามแผนดังกล่าว

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 25 
 เมื่อ: เมษายน 21, 2020, 11:12:28 am 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรื่อง   ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒   
         (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)                                                                                                                                                                                                                                                           
เรียน   อธิบดีกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทาง
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดทำ   
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต
โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ไตรมาส.๒ (ตุลาคม.๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือเรียนเลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/
สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่ม/ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


 26 
 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 11:21:39 am 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรียน  เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต  
         ตามที่ กรมสุขภาพจิตได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 จำนวน ๓,๑๓๖,๖๙๕,๗๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้นำแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มาตรวจสอบปรับปรุง
และจัดทำเป็นเอกสาร แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น
         กรมสุขภาพจิต ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://www.plan.dmh.go.th/forums)
หน้าโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) (http://www.bp.dmh.go.th)
และ QR Code หรือ URL ที่ปรากฏ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร
การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไปด้วย

 27 
 เมื่อ: มีนาคม 02, 2020, 10:05:43 am 
เริ่มโดย กัญชลี-แนะ(นโยบาย) - กระทู้ล่าสุด โดย กัญชลี-แนะ(นโยบาย)
เรียน ผู้รับผิดชอบทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต

     กยผ.ขอส่งเอกสารแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2563
ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือตามลิงค์ https://bit.ly/37ASClm 
(อ้างอิงจาก หนังสือกรมสุขภาพจิต ด่วนที่สุดที่ สธ 0805.3/ว797 ลว 21 ก.พ.63)

     ขอบคุณค่ะ

 28 
 เมื่อ: มีนาคม 02, 2020, 10:01:08 am 
เริ่มโดย กัญชลี-แนะ(นโยบาย) - กระทู้ล่าสุด โดย กัญชลี-แนะ(นโยบาย)
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กอง / สถาบัน / โรงพยาบาล / ศูนย์ / กลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต

     กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับสมบูรณ์
เพื่อให้หน่วยดำเนินการ/หน่วยรับการประเมินนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและประเมินผล
การปฏิบัติราชการในรอบปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือกรมสุขภาพจิต
ด่วนที่สุด ที่ สธ0805.4/ว5554 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ขอบคุณค่ะ


 29 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 27, 2020, 01:36:46 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
เรียน  บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
      ด้วยกลุ่มงานอำนวยการได้จัดทำคู่มือเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน ได้ทราบและเข้าใจภารกิจของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม สวัสดิการต่าง ๆ ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ รวมถึงการดำเนินงานด้านพัสดุ ในเบื้องต้น โดยสามารถนำแนวทางเนื้อหาสาระต่าง ๆ  จากคู่มือฯ เล่มนี้ไปใช้ควบคู่กับการปฏิบัติงาน  อันส่งผลให้ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่การงานทั้งของตนและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มที่อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
      กลุ่มงานอำนวยการขอประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวฯ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาตาม file ท้ายนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กลุ่มงานอำนวยการ

 30 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2020, 01:22:19 pm 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
ด้วยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน ในระหว่างวันที่ 30 มกราคม ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมตาขุน เมาท์เทนวิว  และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน  มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน  พัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย  มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  สนับสนุนให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุวิสัยทัศน์กรมสุขภาพจิต รวมถึงนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานบริการด่านหน้าของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ดังสรุปโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

หน้า: 1 2 [3] 4 5 ... 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น