หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10
 11 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 03:11:39 pm 
เริ่มโดย amwhis - กระทู้ล่าสุด โดย amwhis
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอส่งทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 12 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 25, 2021, 03:09:10 pm 
เริ่มโดย amwhis - กระทู้ล่าสุด โดย amwhis
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบาลและแผน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 ตำแหน่ง

 13 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 08, 2021, 11:10:04 am 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน   ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทาง
การติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) ตามที่แนบมาพร้อมนี้สามารถดาวน์โหลด   
เอกสารด้วย.QR.code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ http://shorturl.at/koIQ4 หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้ง
กลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔ ,๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 14 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2021, 04:09:14 pm 
เริ่มโดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ)
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอส่งทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 15 
 เมื่อ: ธันวาคม 28, 2020, 04:01:23 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน  ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
        ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๙๕๗,๑๕๔,๓๐๐ บาท (สองพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน) และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้นำแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มาตรวจสอบปรับปรุง และจัดทำเป็นเอกสาร แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว นั้น
        กรมสุขภาพจิต ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://www.plan.dmh.go.th/forums)  หน้าโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) (http://www.bp.dmh.go.th) และ QR Code หรือ URL ที่ปรากฏ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
        จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไปด้วย

 16 
 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2020, 11:35:27 am 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
       ไตรมาส ๑ – ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)                                                                        
เรียน   เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทาง
การติดตามการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดทำรายงานผล      
การดำเนินงานตามแนวทางการติดตามการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรม                
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น      
กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ – ๔  (ตุลาคม ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)
ตามที่แนบมาพร้อมนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย.QR.code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ.https://is.gd/QfUpGV                  
หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 17 
 เมื่อ: กันยายน 18, 2020, 11:15:30 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
ด้วยกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 2563  และได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการพัฒนาบุคลากรเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

 18 
 เมื่อ: กันยายน 18, 2020, 10:58:32 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
                ตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนดให้มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร และขอให้บุคลากร            ทุกคนตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อไป  นั้น
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรบนเว็บไซต์ http://www.hr.dmh.go.th  ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังรายงานผลประเมินความผูกพันบุคลากรต่อองค์กรที่แนบมาพร้อมนี้ 

                กลุ่มงานอำนวยการ
                สิงหาคม 2563
           

 19 
 เมื่อ: กันยายน 18, 2020, 10:54:19 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข ในวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต
การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 41 คน จากบุคลากรทั้งหมด 41 คน  ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

 20 
 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 11:31:30 am 
เริ่มโดย amwhis - กระทู้ล่าสุด โดย amwhis
สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานฯ เรื่อง การเสริมสร้าง ความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงาน
วันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมตาขุน เมาท์เทนวิว และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีรายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้

หน้า: 1 [2] 3 4 ... 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น