หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2022, 12:13:22 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒   
        (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)                                                                                                                                                                                                                                                                       
เรียน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทาง
การติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้จัดทำรายงานผล   
การดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรม           
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด  นั้น
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส.๒ (ตุลาคม.๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) .เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ

 2 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 21, 2022, 01:29:09 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน   ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทาง
การติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH)
ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย.QR.code
และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ http://shorturl.at/koIQ4 หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย  จะเป็นพระคุณ

 3 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 14, 2022, 09:53:23 am 
เริ่มโดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ)
 ร้องไห้ ร้องไห้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอส่งทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ จุมพิต จุมพิต

 4 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2022, 01:56:46 pm 
เริ่มโดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ)
           ร้องไห้กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

 5 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2022, 01:53:27 pm 
เริ่มโดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ)
      จุมพิตกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา ดร.พรมณี ขำเลิศ และคณะ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน


       :-*สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายงานสุขภาพจิต ภายนอกกรมฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ด้วยรูปแบบการบรรยายหลักการและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนสถานภาพแวดล้อมภายนอก - ภายใน และการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งแบ่งกลุ่ม จัดทำ Balanced Scorecard ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะใช้นำเข้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป

 6 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 10, 2022, 11:50:17 am 
เริ่มโดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ)
        วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 3 /2565 ณ ห้องประชุม4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 คน

         สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ที่ต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานสุขภาพจิตเชิงรุกกับคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คณะกรรมการ กลุ่มภารกิจระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) การผลักดันยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ สู่ระดับจังหวัด 2) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน Mental Health Check - in และ Mental Health Literacy 3) ระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 4) การพัฒนาระบบ Line Official ของกรมสุขภาพจิตเพื่อการให้บริการประชาชน และ 5) การเตรียมการประชุม WPA World CONGRESS OF PSYCHIATRY BANGKOK & ONLINE ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565

 7 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2022, 09:25:50 am 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
รียน   ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต       
โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH)
ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย.QR.code และทางเว็บไซต์www.plan.dmh.go.th
หรือ http://shorturl.at/koIQ4 หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 8 
 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 09, 2022, 09:24:41 am 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
รียน   ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต       
โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH)
ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย.QR.code และทางเว็บไซต์www.plan.dmh.go.th
หรือ http://shorturl.at/koIQ4 หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 9 
 เมื่อ: มกราคม 11, 2022, 05:15:12 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,783,262,000 บาท (สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานนำแผนปฏิบัติการฯ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มาตรวจสอบปรับปรุง และจัดทำเป็นเอกสาร แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยหน่วยงานในสังกัดฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://www.plan.dmh.go.th/forums) หน้าโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) (http://www.bp.dmh.go.th) และ QR Code หรือ URL ที่ปรากฏ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป


 10 
 เมื่อ: พฤศจิกายน 29, 2021, 02:18:33 pm 
เริ่มโดย เบญจพร_monitor - กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
เรียน   ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต       
โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH)
ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย.QR.code และทางเว็บไซต์www.plan.dmh.go.th
หรือ http://shorturl.at/koIQ4 หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

หน้า: [1] 2 3 ... 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น