หน้า: [1] 2 3 ... 10
 1 
 เมื่อ: กันยายน 18, 2020, 11:15:30 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
ด้วยกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 2563  และได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการพัฒนาบุคลากรเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

 2 
 เมื่อ: กันยายน 18, 2020, 10:58:32 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
                ตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนดให้มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร และขอให้บุคลากร            ทุกคนตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อไป  นั้น
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรบนเว็บไซต์ http://www.hr.dmh.go.th  ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังรายงานผลประเมินความผูกพันบุคลากรต่อองค์กรที่แนบมาพร้อมนี้ 

                กลุ่มงานอำนวยการ
                สิงหาคม 2563
           

 3 
 เมื่อ: กันยายน 18, 2020, 10:54:19 am 
เริ่มโดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) - กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข ในวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต
การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 41 คน จากบุคลากรทั้งหมด 41 คน  ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

กลุ่มงานอำนวยการ

 4 
 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 11:31:30 am 
เริ่มโดย amwhis - กระทู้ล่าสุด โดย amwhis
สรุปผลการดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานฯ เรื่อง การเสริมสร้าง ความรู้และทักษะด้านการใช้ข้อมูล สื่อ และเทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงาน
วันที่ 30 มกราคม 2563 – 1 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมตาขุน เมาท์เทนวิว และศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีรายละเอียดดังที่แนบมาพร้อมนี้

 5 
 เมื่อ: สิงหาคม 26, 2020, 10:24:03 am 
เริ่มโดย amwhis - กระทู้ล่าสุด โดย amwhis
แผนสำรวจความต้องการใช้วัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2563 ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดังที่แนบมาพร้อมนี้

 6 
 เมื่อ: กรกฎาคม 29, 2020, 01:46:35 pm 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
       ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓)   
เรียน   เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทางการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดทำรายงานผล
การดำเนินงานตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรม
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๒ – มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามที่แนบมาพร้อมนี้สามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารด้วย.QR.code และทางเว็บไซต์ www.plan.dmh.go.th หรือ.https://is.gd/QfUpGV
หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย

 7 
 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 02:48:57 pm 
เริ่มโดย Anusarapui - กระทู้ล่าสุด โดย Anusarapui
เรียน หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ขอแจ้งเวียนคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนฟื้นฟูเยียวยาจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลการประเมิน และรับการประเมิน เป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป


ด้วยความเคารพอย่างสูง
กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

 8 
 เมื่อ: มิถุนายน 17, 2020, 03:53:56 pm 
เริ่มโดย Anusarapui - กระทู้ล่าสุด โดย Anusarapui
กยผ. ขอส่งคู่มือรายละเอียดตัวชี้วัดภายใต้แผนการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2563-2564 (Combat 4th Wave of COVID Plan : C4) เป้าหมายระยะที่ 1 (Phase 1) : ระยะ 3 เดือนแรก เพื่อให้หน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้ตัวชี้วัดตามแผนดังกล่าว

ด้วยความเคารพอย่างสูง

 9 
 เมื่อ: เมษายน 21, 2020, 11:12:28 am 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรื่อง   ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒   
         (ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓)                                                                                                                                                                                                                                                           
เรียน   อธิบดีกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทาง
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดทำ   
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต
โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด นั้น
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ไตรมาส.๒ (ตุลาคม.๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือเรียนเลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/
สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่ม/ในสังกัดกรมสุขภาพจิต ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ


 10 
 เมื่อ: มีนาคม 12, 2020, 11:21:39 am 
เริ่มโดย dewwe - กระทู้ล่าสุด โดย dewwe
เรียน  เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์/กลุ่ม ในสังกัดกรมสุขภาพจิต  
         ตามที่ กรมสุขภาพจิตได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
 จำนวน ๓,๑๓๖,๖๙๕,๗๐๐ บาท (สามพันหนึ่งร้อยสามสิบหกล้านหกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้นำแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มาตรวจสอบปรับปรุง
และจัดทำเป็นเอกสาร แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น
         กรมสุขภาพจิต ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://www.plan.dmh.go.th/forums)
หน้าโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) (http://www.bp.dmh.go.th)
และ QR Code หรือ URL ที่ปรากฏ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการบริหาร
การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
         จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อไปด้วย

หน้า: [1] 2 3 ... 10


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น