แจ้งข่าว-เล่าเรื่อง => ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน => ข้อความที่เริ่มโดย: สิริมา-จูน (นโยบาย) ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 03:16:30 pmหัวข้อ: แผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ปี 2552 ล่าสุด
เริ่มหัวข้อโดย: สิริมา-จูน (นโยบาย) ที่ พฤษภาคม 04, 2009, 03:16:30 pm
เรียน..ผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน

       ตามที่กองแผนงานได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดกรมฯ ทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2552 ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายของหน่วยงาน โดยให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของกรมฯ ตลอดจนตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามคำรับรองฯ  นั้น

      ในการนี้ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ได้นำแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และจัดทำเป็นเอกสาร"ความเชื่อมโยงระหว่างแผนที่ยุทธศาสตร์และแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2552"  เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีจำนวน 363 หน้า  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจึงขอเผยแพร่เอกสารดังกล่าว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานให้บรรลุผลตามแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

      อนึ่ง สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจะไม่มีการส่งเอกสารดังกล่าวไปให้แก่หน่วยงาน  เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร  หน่วยงานต่างๆสามารถ Download เอกสารดังกล่าวได้ ตาม file ที่แนบข้างล่างนี้ได้  ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง Win.rar และ Win zip   (หนังสืออ้างอิง -- สธ 0804.2 / ว 2742  ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2552) 

     ปล. หน่วยงานที่ได้ Download ข้อมูลแล้ว กรุณาเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินงานในปีต่อไป ( ปี 2553) ได้อีก
     ขอบคุณมากค่ะ
      สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต