กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: อลิสา-ลิส (นโยบาย) ที่ พฤษภาคม 16, 2008, 11:47:52 amหัวข้อ: แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ของกรมสุขภาพจิต
เริ่มหัวข้อโดย: อลิสา-ลิส (นโยบาย) ที่ พฤษภาคม 16, 2008, 11:47:52 am
ขอเชิญเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานในสังกัดกรมฯ Download แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2551-2554) ของกรมสุขภาพจิต
ซึ่งกองแผนงานได้จัดทำขึ้นตามแผนบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้น ไว้ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานของท่าน

ทั้งนี้  กองแผนงานได้จัดส่งเอกสารแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีดังกล่าว ให้ท่านด้วยแล้ว ตามหนังสือประทับตรา ที่ สธ 0804.2/ว2741 
ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551

ขอบคุณค่ะ
อลิสา