แจ้งข่าว-เล่าเรื่อง => ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน => ข้อความที่เริ่มโดย: อลิสา-ลิส (นโยบาย) ที่ ตุลาคม 06, 2008, 03:58:30 pmหัวข้อ: การประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1
เริ่มหัวข้อโดย: อลิสา-ลิส (นโยบาย) ที่ ตุลาคม 06, 2008, 03:58:30 pm
เรียน เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน
     
         วันที่ 8 ตุลาคม 2551  เวลา 13.00 - 16.30 น.  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะทำงานบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ 1  (ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร/ผู้แทน
จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กองการเจ้าหน้าที่  และกองแผนงาน) เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทาง
ในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างกรมฯ กับหน่วยงานในสังกัดกรมฯ ในปีงบประมาณ
2552 นี้  รวมทั้งแนวทางที่จะให้หน่วยงานได้ทบทวน/จัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ สำหรับ
การดำเนินงานในปี 2552 ด้วย

          หากคณะทำงานได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ แล้ว จะนำมา
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป  คาดว่าจะแจ้งให้หน่วยงานทราบและดำเนินการ
ภายในเดือนตุลาคม 2551 นี้ค่ะ

          ระหว่างนี้  หากเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านแผนยุทธศาสตร์/แผนงานมีเวลา ก็สามารถเตรียมการ
เพื่อทบทวนแผนที่ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานไว้ไปพลางก่อนได้ค่ะ

          อลิสา