คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: อุไรวรรณ-วรรณ (นโยบาย) ที่ กรกฎาคม 01, 2008, 02:11:26 pmหัวข้อ: สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรกองแผนงาน
เริ่มหัวข้อโดย: อุไรวรรณ-วรรณ (นโยบาย) ที่ กรกฎาคม 01, 2008, 02:11:26 pm
เรียน บุคลากรกองแผนงานทุกท่าน
           คณะทำงาน KM ได้จัดทำสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ แรงจูงใจ ของบุคลากรกองแผนงาน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยูระหว่างการแจ้งให้ผู้อำนวยการกองแผนงานรับทราบ แล้วจะดำเนินการแจ้งเวียน
ให้ทุกท่านได้ทราบ
            ซึ่งผลการประเมิน เป็นที่ยินดีที่ทุกประเด็นการประเมิน อยู่ในระดับมาก และประเด็นที่มีค่าสูงสุด
คือ การที่ได้รับความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน พวกเราจะเห็นทิศทางว่า ชาวกองแผนงานส่วนใหญ่น้อมรับ
การทำงานเป็นทีม  และพอใจต่อการได้รับการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการสร้างกระบวนการทำงาน
ที่ดีในอนาคตต่อไป
                                   ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
                                                           อุไรวรรณ
                                                  ประธานคณะทำงาน KM