กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มพัฒนาแผนงานและงบประมาณ => ข้อความที่เริ่มโดย: เบญจพร_monitor ที่ พฤษภาคม 06, 2022, 12:13:22 pmหัวข้อ: รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒
เริ่มหัวข้อโดย: เบญจพร_monitor ที่ พฤษภาคม 06, 2022, 12:13:22 pm
เรื่อง ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒   
        (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)                                                                                                                                                                                                                                                                       
เรียน  อธิบดีกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ทราบถึงแนวทาง
การติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้จัดทำรายงานผล   
การดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต โดยบันทึกในโปรแกรม           
 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH) ภายในเวลาที่กำหนด  นั้น
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
กรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส.๒ (ตุลาคม.๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕) .เรียบร้อยแล้ว
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย จะเป็นพระคุณ