กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2022, 01:53:27 pmหัวข้อ: โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2022, 01:53:27 pm
      :-*กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและแผนที่ยุทธศาสตร์ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 10 -11 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ฝน แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ทีมวิทยากรนำโดย รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา ดร.พรมณี ขำเลิศ และคณะ จากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน


       :-*สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมสุขภาพจิต และเครือข่ายงานสุขภาพจิต ภายนอกกรมฯ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานสุขภาพจิต ด้วยรูปแบบการบรรยายหลักการและแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวนสถานภาพแวดล้อมภายนอก - ภายใน และการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งแบ่งกลุ่ม จัดทำ Balanced Scorecard ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำ (ร่าง) สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 5 ปี (2566 - 2570) ครั้งที่ 1 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้จะใช้นำเข้าในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำรายละเอียดและกำหนดโครงการสำคัญภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2566-2570) ของกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อไป