กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มพัฒนาแผนงานและงบประมาณ => ข้อความที่เริ่มโดย: เบญจพร_monitor ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2022, 09:25:50 amหัวข้อ: รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓
เริ่มหัวข้อโดย: เบญจพร_monitor ที่ กุมภาพันธ์ 09, 2022, 09:25:50 am
รียน   ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบัน/โรงพยาบาล/ศูนย์ และกลุ่มในสังกัดกรมสุขภาพจิต
      ตามที่กรมสุขภาพจิต กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต
ทราบถึงแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต       
โดยบันทึกในโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P DMH)
ภายในระยะเวลาที่กำหนด นั้น
      กรมสุขภาพจิต ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มิถุนายน ๒๕๖๔) ตามที่แนบมาพร้อมนี้
สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้วย.QR.code และทางเว็บไซต์www.plan.dmh.go.th
หรือ http://shorturl.at/koIQ4 หากมีข้อสงสัยโปรดแจ้งกลับไปยังกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๘๒๙๔, ๐ ๒๕๙๐ ๘๑๒๐
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไปด้วย