กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มพัฒนาแผนงานและงบประมาณ => ข้อความที่เริ่มโดย: เบญจพร_monitor ที่ มกราคม 11, 2022, 05:15:12 pmหัวข้อ: แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เริ่มหัวข้อโดย: เบญจพร_monitor ที่ มกราคม 11, 2022, 05:15:12 pm
ตามที่กรมสุขภาพจิต ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2,783,262,000 บาท (สองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสามล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)
และให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งกองยุทธศาสตร์และแผนงานนำแผนปฏิบัติการฯ หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต มาตรวจสอบปรับปรุง และจัดทำเป็นเอกสาร แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว นั้น

กรมสุขภาพจิต ขอส่งแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยหน่วยงานในสังกัดฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้จากเว็บไซต์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (http://www.plan.dmh.go.th/forums) หน้าโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน (B&P) (http://www.bp.dmh.go.th) และ QR Code หรือ URL ที่ปรากฏ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหาร การประสาน การติดตาม รวมทั้งการประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป