กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 18, 2020, 10:58:32 amหัวข้อ: รายงานผลประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร (สค.63)
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 18, 2020, 10:58:32 am
                ตามที่กรมสุขภาพจิตกำหนดให้มีการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสุขความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร และขอให้บุคลากร            ทุกคนตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรกรมสุขภาพจิตต่อไป  นั้น
      กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรบนเว็บไซต์ http://www.hr.dmh.go.th  ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ตอบแบบประเมินฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังรายงานผลประเมินความผูกพันบุคลากรต่อองค์กรที่แนบมาพร้อมนี้ 

                กลุ่มงานอำนวยการ
                สิงหาคม 2563