คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: NoochICT ที่ เมษายน 25, 2008, 09:28:16 amหัวข้อ: เชิญประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2551
เริ่มหัวข้อโดย: NoochICT ที่ เมษายน 25, 2008, 09:28:16 am
                    ขอเรียนเชิญ คณะทำงานด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต เข้าร่วมประชุม ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 28 เมษายน 2551 เวลา 13.30  16.00 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน  

วาระการประชุม
- ประเด็นการจัดการองค์ความรู้ฯ ตามยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2551
- ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ 20.1 ประจำปีงบประมาณ 2551
- ประเด็นองค์ความรู้เพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการความรู้ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจำปี 2551

วัตถุประสงค์  เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ภายในองค์กร สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต เกิดผลสำเร็จตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ 20.1 ประจำปีงบประมาณ 2551 และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงาน

หน้าที่คณะทำงาน
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการความรู้ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ตลอดจนชี้แจงความเข้าใจในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ


!! แล้วพบกันนะคะคณะทำงานทุกท่าน !!