กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: chanitda ที่ กันยายน 24, 2018, 11:24:56 amหัวข้อ: (ร่าง) สรุปตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี๖๒
เริ่มหัวข้อโดย: chanitda ที่ กันยายน 24, 2018, 11:24:56 am
เรียน  ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน
   ตามที่ คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน ชุดที่ ๑ : จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี ได้นำเสนอตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิตเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการต่อตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น
   กรมสุขภาพจิตขอส่ง (ร่าง) สรุปตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ (ร่าง) คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตนำไปใช้ประโยชน์ในการสื่อสาร ชี้แจง ตลอดจนเตรียมการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกรมสุขภาพจิตได้ทันก่อนเริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน โดยหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ https://goo.gl/ic78Xk หรือ สแกน QR Code ที่แนบ ทั้งนี้ (ร่าง) ตัวชี้วัดและคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดดังกล่าว ยังไม่ถือว่าเป็นฉบับสมบูรณ์ เนื่องจากยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการชี้แจงตัวชี้วัดและการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและใช้ประโยชน์ต่อไปด้วย