กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 04, 2018, 10:34:25 amหัวข้อ: รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกยผ.ปีงปม.2561
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 04, 2018, 10:34:25 am
เรียน  บุคลากร กยผ.ทุกท่าน
          สืบเนื่องจากแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 มิติที่ 3 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การธำรงรักษาไว้ ซึ่งบุคลากรที่มีความจำเป็นต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน (Retention Plan) เป้าประสงค์ บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร ประกอบกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน สำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร HR2 การประเมินความผูกพันของบุคลากรกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตตอบแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร  กรมสุขภาพจิต จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในสังกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร วัดความสุขของบุคลากรและบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในชีวิตกับการทำงาน เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานได้  เป็นแนวทางในการปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อการพัฒนาปรับปรุงองค์กรในภาพรวม  ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  กรมสุขภาพจิตต่อไป 
          กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการสำรวจความผูกพันฯ เรียบร้อยแล้ว ดังแนบมาพร้อมนี้

กลุ่มอำนวยการ