กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 04, 2018, 10:27:54 amหัวข้อ: การถอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงปม.2561
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 04, 2018, 10:27:54 am
เรียน บุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงานทุกท่าน
               ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตัวชี้วัดที่ 25 “ร้อยละของการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F)” หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประเด็นการพิจารณา การวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน  โดยหน่วยงานมีแนวทาง/วิธีการสร้างระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและ/หรือรองรับประชาคมอาเซียน แนวทางการดำเนินงานคือ มีแนวทางทาง/วิธีการในการสร้างระบบการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร และการประเมินประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา และมีการถอดองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยปีละ 1 องค์ความรู้
คณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลของข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญตามสายวิชาชีพ จึงได้จัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ 2561 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต ประเด็น/ปัจจัยที่สอดคล้องกับผลการประเมินความผูกพัน ด้านวัฒนธรรมองค์กร (หัวหน้างาน)  ชื่อแผนงาน/โครงการ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่สำคัญ/จำเป็นขององค์กร ดำเนินการตามคู่มือถอดความรู้ผู้เชี่ยวชาญที่กรมสุขภาพจิตกำหนด กำหนดตัวชี้วัดกิจกรรมคือ มีองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญกองยุทธศาสตร์และแผนงาน อย่างน้อย  1 องค์ความรู้
      กองยุทธศาสตร์และแผนงานมีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจำนวนหลายท่าน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ ได้คัดเลือกมาจำนวน 1 ท่าน เพื่อถอดประเด็นความรู้/ความเชี่ยวชาญ คือ นางสาวจิระประภา  สารสุข  ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการประสานงาน ดำเนินการจัดประชุม อบรม ดูงานสำหรับชาวต่างประเทศ  การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือกับต่างประเทศ  การจัดทำพิธีลงนามความร่วมมือกับต่างประเทศ  การประสานสัมพันธไมตรีกับนานาชาติเป็นผู้ประสานงาน เจรจา เพื่อความร่วมมือกับต่างประเทศ ทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ณ ต่างประเทศ ด้วยคำนึงถึงประโยชน์และความเท่าเทียมกันของแต่ละฝ่าย  จัดทำพิธีการ และให้การรับรองชาวต่างประเทศ ที่มาประชุม/อบรม/ดูงาน ณ กรมสุขภาพจิต  จัดทำหนังสือ โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ  จัดเตรียมเอกสารภาษาต่างประเทศ ในงานพิธีการนานาชาติ หรือในการไปเยือนต่างประเทศของผู้บริหาร   การเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพ เพื่องานสุขภาพจิตระหว่างประเทศ แก่บุคลากรในสังกัด เพื่อนำไปปฏิบัติงาน ณ ต้นสังกัดได้
      ดังนั้น คณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงได้ดำเนินการถอดองค์ความรู้และจัดทำเอกสารองค์ความรู้เล่มนี้ขึ้น  เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ของข้าราชการรายดังกล่าว  ให้ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  และเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ  เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นี้ ศึกษา และนำเคล็ดลับ รวมถึงประสบการณ์ไปดัดแปลงใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  กรมสุขภาพจิต  

มิถุนายน  2561