กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ สิงหาคม 22, 2018, 11:49:04 amหัวข้อ: แบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ก.พ. (Job Description)
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ สิงหาคม 22, 2018, 11:49:04 am
      ตามหนังสือกองบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่ สธ 0803.7/ว 2771 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 มติที่ประชุมกรมสุขภาพจิตเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต จัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของสำนักงาน ก.พ. (Job Description) ตามบทบาทหน่วยงาน/บทบาทหน้าที่บุคลากรให้ชัดเจน นั้น
       กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้ดำเนินการจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากรทุกคนเรียบร้อยแล้ว  และขอให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ราชการตามแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้แจ้งกลุ่มอำนวยการเพื่อดำเนินการเพื่อดำเนินปรับปรุงแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กรมสุขภาพจิตกำหนด
                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

                 กลุ่มอำนวยการ