กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ มีนาคม 09, 2018, 11:29:45 amหัวข้อ: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เรื่องเล่าจากสายงานสนับสนุน"
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ มีนาคม 09, 2018, 11:29:45 am
      ตามแผนงาน/โครงการ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประเด็น/ปัจจัยที่สอดคล้องกับผลการประเมินความผูกพัน “ด้านวัฒนธรรมองค์กร” ชื่อแผนงาน/โครงการ “การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้” กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงานที่ ๒ “จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย พันธกิจที่ตั้งไว้  เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย พันธกิจที่ตั้งไว้  ซึ่งมีตัวชี้วัดของกิจกรรม “มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จำนวน ๖ ครั้งต่อปี”  นั้น
      คณะทำงานเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกลุ่มอำนวยการ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์โดยมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย พันธกิจที่ตั้งไว้  หัวข้อ “เรื่องเล่าจากสายงานสนับสนุน” โดยนางสาววิภา เนียมประเสริฐ  ไปเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เรียบร้อยแล้ว  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๗๓  ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากติดราชการ และ ลาป่วย
      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดใช้ประโยชน์จากเอกสารนี้ต่อไปด้วย

                 กลุ่มอำนวยการ