กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ มีนาคม 09, 2018, 11:23:31 amหัวข้อ: การถอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ปีงปม.2560
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ มีนาคม 09, 2018, 11:23:31 am
     คณะทำงานพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดแนวทางการดำเนินการถอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ/ผู้เกษียณอายุราชการของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ที่ฝังลึกในตัวบุคคลของข้าราชการที่มีความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หรือผู้เชี่ยวชาญตามสายวิชาชีพ ซึ่งสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจำนวนหลายท่าน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.2560 นี้ ได้คัดเลือกมาจำนวน ๑ ท่าน เพื่อถอดประเด็นความรู้/ความเชี่ยวชาญ คือ นายบารมี  จรัสสิงห์ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติขั้นสูง เช่น การพยากรณ์แนวโน้ม, วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่แปรผัน, วิเคราะห์และแปรผล ข้อมูลให้กับทีมงานวิจัยของกรมสุขภาพจิต, การค้นหาข้อมูลที่สำคัญด้านสุขภาพจิตจากภายในและต่างประเทศผ่าน Internet, การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ เช่น โปรแกรม R เป็นต้น, การวิเคราะห์ระบบงานสารสนเทศสุขภาพจิตและจิตเวช เช่น ระบบสารสนเทศผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูง, ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
   ดังนั้น คณะทำงานพัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   จึงได้ดำเนินการถอดองค์ความรู้และจัดทำเอกสารองค์ความรู้เล่มนี้ขึ้น  เพื่อสกัดองค์ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ของข้าราชการรายดังกล่าว  ให้ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  และเก็บรักษาอย่างเป็นระบบ  เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ ซึ่งไม่มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ผู้สนใจสามารถเข้าถึงองค์ความรู้นี้ ศึกษา และนำเคล็ดลับ รวมถึงประสบการณ์ไปดัดแปลงใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณ
คทง.CRM ปีงปม.2560