กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ มีนาคม 06, 2018, 04:03:52 pmหัวข้อ: แผนที่ยุทธศาสตร์กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ มีนาคม 06, 2018, 04:03:52 pm
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์ แผนที่ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย
๑.   แบบฟอร์ม ๑-๑ การวิเคราะห์องค์กร (SWOT)
๒.   แบบฟอร์ม ๑-๒ การกำหนดเป้าประสงค์ที่ตอบสนองประเด็น SWOT
๓.   แบบฟอร์ม ๒-๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วยงาน
๔.   แบบฟอร์ม ๒-๒ ผังความเชื่อมโยง
๕.   แบบฟอร์ม ๒-๓ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามเป้าประสงค์ทั้ง ๔ มิติ
รายละเอียดดังแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้