กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ พฤศจิกายน 29, 2017, 09:42:10 amหัวข้อ: รายงานผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของสยส. ปีงปม.2560
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ พฤศจิกายน 29, 2017, 09:42:10 am
     ตามนโยบายกรมสุขภาพจิต ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA)  ประกอบด้วย ๗ หมวด  ซึ่งหมวดที่ ๕ คือ  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  ได้กล่าวถึง  การพัฒนาระบบงาน   การเรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากร  และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ) กรมสุขภาพจิตจึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรในสังกัด โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กร วัดความสุขของบุคลากรและบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในชีวิตกับการทำงาน เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร กรมสุขภาพจิตต่อไป 
     สำหรับสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตนั้น ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเข้าไปดำเนินการประเมินความผูกพันของบุคลากรบน website http://www.hr.dmh.go.th  ระหว่างวันที่  ๑ – ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
     สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตมีข้าราชการ  พนักงานราชการ รวมทั้งสิ้น ๔๙ ราย มีผู้เข้าไปประเมิน website http://www.hr.dmh.go.th  จำนวน ๔๕ ราย  คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๔ เป็นเพศหญิง ร้อยละ ๙๑.๑๑ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๘.๘๙  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันสูงสุด คือ ๕ ปีหรือต่ำกว่า คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๘  รองลงมาคือ  มากกว่า ๕ ปี ขึ้นไป – ๑๐ ปี  คิดเป็นร้อยละ  ๒๖.๖๗  ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี   คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓ รองลงมาคือสูงกว่าปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓
     ผลการวัดความสุข  พบว่า บุคลากรสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตมีสุขเท่ากับคนทั่วไป ร้อยละ ๕๐  ความสุขมากกว่าคนทั่วไป ร้อยละ ๔๗.๗๓  และสุขน้อยกว่าคนทั่วไป ร้อยละ ๒.๒๗
     ผลการสำรวจความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร พบประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดของความเห็นต่อแง่มุมต่าง ๆ ในการทำงาน  รายละเอียดดัง file ที่แนบมาพร้ัอมนี้

กลุ่มอำนวยการ