ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจำปี 2558