ข่าวสารตามมาตรา 9
iTem วันที่ เรื่อง อ่าน
 9/4/2567   ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 31/3/2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567  
 5/3/2567   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 66  
 5/3/2567   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 67  
 27/2/2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เดือน กุมภาพันธ์ 2567  
 31/1/2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567  
 31/12/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566  
 31/10/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566  
 31/10/2566   แผนความต้องการใช้วัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
 11/10/2566   แผนบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ปี 2567  
 9/10/2566   การวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
 30/10/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน2566  
 31/8/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566  
 31/7/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566  
 30/6/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566  
 31/5/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566  
 30/4/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566  
 31/3/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566  
 28/2/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566  
 6/10/2565   การวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 31/1/2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566  
 29/12/2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565  
 31/10/2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565  
 25/10/2565   แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 30/9/2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565  
 31/8/2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565  
 1/8/2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565  
 30/6/2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565  
 31/5/2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565  
 2/5/2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565  
 31/3/2565   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  
 16/3/2565   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
 11/2/2565   การวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   15 
 10/2/2565   สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565   16 
 31/12/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564   13 
 30/11/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564  
 31/10/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564  
 19/10/2564   แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   15 
 30/9/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564   12 
 31/8/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564   10 
 31/7/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564  
 30/6/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564   10 
 31/5/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564  
 30/4/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564   10 
 31/3/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564  
 28/2/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564   10 
 1/12/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2563   26 
 31/1/2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564   18 
 31/12/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563   16 
 30/11/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563   16 
 31/10/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563   19 
 19/10/2563   แผนการจัดซื้อวัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   22 
 30/9/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563   24 
 31/8/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563   24 
 31/7/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563   27 
 30/6/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563   30 
 1/4/2563   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปี 2563   36 
 1/12/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 2562   23 
 31/5/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563   14 
 30/4/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563   17 
 31/3/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563  
 29/2/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
 31/1/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563   12 
 31/12/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562   11 
 30/11/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562   11 
 31/10/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562   24 
 1/10/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562   27 
 2/9/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562   22 
 1/8/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562   26 
 1/7/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562   23 
 3/6/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562   34 
 1/5/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562   40 
 1/4/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562   52 
 1/3/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562   40 
 1/2/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562   68 
 2/1/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561   62 
 1/12/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561   54 
 1/11/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561   58 
 1/10/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561   64 
 3/9/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561   54 
 1/8/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561   55 
 2/7/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561   59 
 1/6/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561   68 
 1/5/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561   55 
 2/4/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561   55 
 2/3/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561   55 
 1/2/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561   54 
 8/1/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560   53 
 1/12/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560   53 
 1/11/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560   55 
 2/10/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560   67 
 1/9/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560   73 
 1/8/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560   67 
 3/7/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560   75 
 1/6/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   68 
 1/5/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560   76 
 3/4/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560   81 
 1/3/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560   74 
 1/2/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560   82 
 6/1/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559   71 
 1/12/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559   70 
 1/11/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559   69 
 21/10/2559   แผนวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560   85 
 21/10/2559   แผนวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560   74 
 21/10/2559   แผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560   102 
 1/10/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559   84 
 1/9/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559   124 
 1/8/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559   101 
 1/7/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559   102 
 1/6/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559   98 
 2/5/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559   98 
 1/4/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559   90 
 9/3/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559   162 
 1/2/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559   136 
 6/1/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558   137 
 1/12/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558   147 
 3/11/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558   142 
 1/10/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558   238 
 4/9/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558   143 
 3/8/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558   121 
 1/7/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558   120 
 2/6/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558   119 
 1/5/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558   101 
 1/4/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558   86 
 2/3/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558   87 
 3/2/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558   73 
 5/1/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557   73 
 1/12/2557   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557   75 
 3/11/2557   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557   81