เอกสารสำคัญ ศูนย์ราชการใสสะอาด
iTem เรื่อง กลุ่มงาน/ฝ่าย อ่าน
  แผนการดำเนินงานของศูนย์ราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 News ฝ่ายงบประมาณ  682 
  ทบทวนผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ News ฝ่ายพัสดุ  577 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ News ฝ่ายบริหารทั่วไป  549 
  สรุปผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปี 2555   ฝ่ายพัสดุ  534 
  รายงานตามแผนใสสะอาดปี 2555   ฝ่ายพัสดุ  496 
  รายงานตามแผนพัฒนาองค์การปี 2555   ฝ่ายพัสดุ  397 
  รายงานการประชุม ครั้งที่ 6   ฝ่ายพัสดุ  374 
  รายงานตามแผนผูกพันปี 2555   ฝ่ายพัสดุ  395 
  แบบรายงานโปร่งใส 12 เดือน   ฝ่ายพัสดุ  388 
  เกณฑ์การพิจารณากรณีบุคลากรมีคะแนนเท่ากัน   ฝ่ายงบประมาณ  540 
  เกณฑ์คัดเลือกบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตรที่มีความสำคัญและใช้งบประมาณสูง   ฝ่ายงบประมาณ  388 
  นโยบายการส่งเสริมสุขภาพกองแผนงาน   ฝ่ายงบประมาณ  390 
  แผนการดำเนินงานศูนย์ราชการใสสะอาด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  408 
  แผนพัฒนาองค์กรด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  283 
  แผนปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  383 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 5   ฝ่ายพัสดุ  307 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4   ฝ่ายพัสดุ  262 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3   ฝ่ายพัสดุ  335 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2   ฝ่ายพัสดุ  355 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1   ฝ่ายพัสดุ  398 
  แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555   ฝ่ายงบประมาณ  223 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2555   ฝ่ายบริหารทั่วไป  408 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 3   ฝ่ายพัสดุ  295 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2554(เพิ่มเติม)   ฝ่ายบริหารทั่วไป  437 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 2   ฝ่ายพัสดุ  285 
  แผนปฏิบัติงาน ปี 2554   ฝ่ายงบประมาณ  387 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2554   ฝ่ายบริหารทั่วไป  448 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2554 ครั้งที่ 1   ฝ่ายพัสดุ  356 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 6   ฝ่ายพัสดุ  339 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 5   ฝ่ายพัสดุ  339 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 4   ฝ่ายพัสดุ  308 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 3   ฝ่ายพัสดุ  365 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 2   ฝ่ายพัสดุ  297 
  รายงานการประชุม ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1   ฝ่ายพัสดุ  254 
  แผนปฏิบัติงาน ปี 2553   ฝ่ายงบประมาณ  270 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ปี 2553   ฝ่ายบริหารทั่วไป  324